Decision support methods for distribution channel selection in SCM


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Engineering, Industrial Engineering, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: English

Student: ERDEM KARABIYIK

Supervisor: SEROL BULKAN

Abstract:

SCM’DE DAĞITIM KANAL SEÇİMLERİ İÇİN KARAR DESTEK METODLARI Küreselleşme ve bütünleşen ekonomiler, organizasyonlar için yeni bir ortam oluşturmaktadırlar. Bu bağlamda organizasyonlar pazarlarını küresel rakipler ve güçlü firmalarla paylaşmaktadırlar. Bu durum bir organizasyonun son derece etkili ve rekabetçi olmasını zorunlu hale getirmektedir. Bahsi geçen gelişmeler organizasyonları kendi aralarında bir müttefiklik bilinci oluşturmaya zorlamıştır; Tedarik zinciri ve de onunla beraber gelişen tedarik zinciri yönetimi bilimi. Tedarik zinciri yönetimi bilimi organizasyonların zorlu ortam ve rekabete karşı ayakta kalabilmeleri için karşılıklı faydaya dayalı gruplar oluşturmalarını önerir. Böyle bir yapıyı oluşturabilmek uzun sürecek ortaklıklar kurmayı, ortaklar arasında stratejik bilgi ve kaynakları paylaşmayı ve yardımlaşmayı gerektirir. Ancak bir organizasyonu çevreleyen sınırları dış dünyaya açmak basit bir karar değildir. Bu karar uzun süreli, stratejik ilişkileri, ve anlaşmaları içerir, bu nedenle dikkatle üzerinde çalışılması gerekir. Bir ortaklık kurabilmek için gerekli çalışmanın nesnel, açıklanabilir ve metodolojik olması gereklidir. Lojistik hem içerdiği akışlar hem de organizasyonun geneline dağılan etkileri nedeni ile böyle bir çalışmanın gerekli olduğu noktalardan birini teşkil eder. Karar destek metotlarının kullanımı lojistik kapsamlı ortaklıkların değerlendirilmesi ve seçimini iyileştirebilir. Fakat hali hazırda mevcut bir çok metod bulunmaktadır ve bunların farklı avantajları ve kullanım alanları vardır, dolayısı ile buna göre seçilmeleri gerekmektedir.Bu tez çalışmasında karar destek metotları açıklanmıştır. Ayıca karar destek metodolojilerinin gereksinim duyduğu data tipleri ve toplama yöntemleri incelenmiştir. Ek olarak ele alınan metotlardan bir kısmı bir uygulamaya uygunluklarına göre seçilip, zayıflık ve etkinliklerini göstermek amacı bu uygulamada kullanılmıştır. ABSTRACT DECISION SUPPORT METHODS FOR DISTRIBUTION CHANNEL SELECTION IN SCM Globalization and merging economies are creating a new environment for organizations. Organizations are sharing their markets with global competitors and power players, and this requires an organization to be really efficient and competitive. These developments force organizations to take steps into forming an alliance-like structure, which is called Supply chain and has to be supported by supply chain management. Supply chain management involves forming a mutual beneficial partnership to survive and prevail the coerce environment and competition. This requires building long-term partnerships, allowing partners to interchange strategic information, other resources and helping each other. However opening an organization’s boundaries to the outside world is not a simple decision. It involves long term, strategic relations, and requires to be carefully studied. Furthermore, the work required for a partnership needs to be objective, identifiable and methodological. Logistics, is a wide spread area in terms of included processes and companywide effects, and thus is a point where such work is required. Usage of decision support methods can improve the evaluation and selection processes of deciding on a logistics partnership as well as others. However, there are many different methods with different uses and they should be selected accordingly. In this study, these methods were studied. Also tools to collect data necessary for decision support methods were described. Algorithms, which are found suitable, were then evaluated on a hypothetical case with the aim of identifying their strengths and weaknesses.