Değişim yönetiminde örgütsel güvenin rolü ve önemi ve bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Başak Olcay

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

Anahtar Kelimeler: Değişim Yönetimi, Örgütsel Güven DEĞİŞİM YÖNETİMİNDE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ROLÜ VE ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA Bu çalışmanın amacı; işletme çalışanının, örgüte duyduğu güvenin işletmede gerçekleştirilen değişime karşı bakış açısını ortaya koymaktır. Bu bağlamda; işletme çalışanlarının örgüte duydukları güvenin, değişime bakış açıları ile ilişkisi incelenmiştir. Bunun yanında, değişime bakış açısının yetkilendirme, kararlara katılım, yöneticiye güven ve olumlu geri bildirimden etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesi bu çalışmanın alt hipotezleri arasındadır. Bunun için bilişim sektöründe faaliyet gösteren X işletmesinin çalışanlarıyla bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışmanın hipotezleri korelasyon ve regresyon analizleri ile test edilmiştir. Yapılan araştırma sonucu; çalışanların değişime bakış açısı ile örgütsel güven arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte yetkilendirme, olumlu geri bildirim ve yöneticiye güvenin, değişime bakış açısını etkilediği gözlemlenmiştir. Keywords: Change Management, Organizational Trust ABSTRACT THE IMPORTANCE AND ROLE OF ORGANIZATIONAL TRUST IN CHANGE MANAGEMENT AND A RESEARCH The purpose of this study is point out the view of business employer’s trust about organization against changes in business. In this context; it is examined that relationship between the business employees’s trust and view of the changes in business. Furthermore; authorization, participation in decision making, trust to manager and determining the positive feedback’s affects or not are the subhypotheses of this study. For this reason, a survey was made with the employers of X Company in IT industry. The hypotheses of the study were tested with the analyses of correlation and regression. According to the results, there is a significant relationship between the employer’s perspective on change and organizational trust. However, it is observed that authorization, positive feedback and trust to manager affect the view about change.