Ergenlik döneminde narsisizm, dindarlık ve sosyal medya tutumları ilişkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Rümeysa Ulusal

Consultant: SEVDE DÜZGÜNER

Abstract:

Bu çalışmanın amacı ergenlik döneminde narsisizm, dindarlık ve sosyal medya tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu kapsamda nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara merkez ilçelerinde öğrenim gören lise öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise Ankara’ya bağlı merkez ilçelerden 2’si temel lise, 2 meslek lisesi ve 2 Anadolu imam hatip lisesi olmak üzere 4’ü devlet okulu toplam 6 lise ve bu liselerde öğrenim gören 260’ı kız 245’i erkek toplam 505 öğrenci oluşturmaktadır. Allport ve Ross'un geliştirdiği “Dini Yönelim Ölçeği”nin Karaca tarafından Türkçeye uyarlanan versiyonu ile Otrar ve Argın tarafından 2015 yılında geliştirilen “Sosyal Medya Tutumları Ölçeği” ve Kızıltan tarafından geliştirilen “Narsistik Kişilik Envanteri” kullanılarak yapılan çalışma sonucunda ergenlerin dindarlık düzeyleri ile narsisizm düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Cinsiyet ile dindarlık, narsisizm ve sosyal medya kullanımı arasında da anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Narisizm düzeyleri ile sosyal medya kullanım tutumları arasındaki ilişkiye bakıldığında ise, pozitif yönde düşük düzeyde ve anlamlı ilişki bulunmaktadır. Lise öğrencilerinin dindarlık düzeyleri, narsisizm düzeyleri ve sosyal medyaya yönelik olumlu tutum puanları cinsiyete göre anlamlı bir farklılaşma göstermemiştir. Ancak okul türlerine göre dindarlık düzeyleri anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Buna göre meslek lisesi öğrencilerinin diğer öğrencilere göre dindarlık düzeylerinin daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmaktadır. Sosyal medyaya yönelik olumlu tutum toplam puanları değerlendirildiğinde puanların okul türlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşarak meslek lisesi öğrencilerinin, diğer lise öğrencilerine göre sosyal medyaya yönelik olumlu tutumlar toplam puanlarının daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerin dindarlık düzeyleri dini eğitim alma durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Dini eğitim aldığını belirten öğrencilerin, diğer öğrencilere göre dindarlık düzeyleri yüksek bulunmuştur. Narsisizm ve dindarlık düzeyleri arasında anlamlı bulgulara rastlanmazken; narsisizm düzeyleri sosyal medyada tanınmayan kişilerin takip isteklerini kabul etme tarzlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Tanımadığı kişilerin takip isteklerini hemen kabul edenlerin, diğerlerine göre narsisizm düzeylerinin daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmamızda elde edilen veriler literatür çerçevesinde değerlendirilmiş ve daha sonra yapılabilecek çalışmalar için öneriler belirtilmiştir. -------------------- The aim of this study is to investigate the relationship between narcissism, religiosity, and social media behaviour in adolescents. In this context, from quantitative research, relational screening models were used. The research environment is made up of high school students studying in the city of Ankara during the 2018-2019 academic year. The sample group, on the other hand, consisted of a total of 505 high school students, residing in the central districts connected to Ankara, of which 260 were girls and 245 were boys, from a total of 6 high schools of which 4 were governmental including 2 from a basic high school, 2 from a vocational high school and 2 from an Anatolian religious high school. The results of the study carried out by using the Turkish translated version of the method developed by Allport and Ross known as “Religious Orientation Measure”, the “Social Media Measure” developed by Otrar and Argin in 2015, and the “Narcissistic Personality Inventory” developed by Kiziltan, show that there was no significant relationship between the levels of religiosity and narcissism in adolescents. There was also no significant relationship found between gender and piety, narcissism and social media. When looking at the relationship between narcissism levels and activeness on social media, however, low levels and a significant relationship in the positive way are shown. The levels of religiosity, narcissism, and social media activity in high school students showed no significant difference in positive correlation in relation to gender. Accordingly, it was found that students attending vocational high schools had a higher level of religiosity as opposed to those attending a religious high school or a basic high school. When the total points of the positive attitude in relation to social media are analysed, the points were found to show significant differences according to the type of high school the students attended. It was found that comparing vocational high school to other high school students, the total score of positive attitudes towards social media is higher. The levels of religiosity of the students differ significantly according to religious education. The level of religiosity was found to be higher in terms of students receiving religious education than other students. While no significant findings were found between the levels of narcissism and religiosity, The levels of narcissism differ significantly in terms of the ways in which unrecognized people on social media accept their requests for follow-up. It is understood that the level of narcissism is higher than the others who accept immediate follow-up requests. The data obtained in our study were evaluated within the framework of the literature and recommendations for future studies were indicated.