Azerbaycan'ın turizm coğrafyası


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Turkish and Social Science Education, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: YUSUF ÖZTAŞBAŞI

Supervisor: HÜLYA KAYALI

Abstract:

Azerbaycan, 86600 km²’lik yüzölçümüne ve 8.686.000 nüfusa sahiptir. Ülke, turizm yönünden dünyada ender bulunan bir coğrafî yapıya sahiptir. Birçok turizm faaliyeti için çok sayıda çekicilikler sunmaktadır. Azerbaycan, Kafkasların bölgesinin turizm bakımından en elverişli bölgesidir. Turizm alanında Azerbaycan, çok çeşitli doğal, tarihi ve kültürel özelliklere sahip olmakla beraber yeterince gelişmiş değildir. Turizm için altyapı, tanıtım ve ulaşım kolaylığının yakın zamana kadar en uygun duruma getirilmeyişi başlıca sebeptir. 20. asrın sonlarından başlayarak turizm dünya iktisadında süratle gelişen ve büyüyen bir pazar haline gelmiştir. Gelişmesine paralel olarak turizm ülkelerde daha ciddi kurumlar seviyesinde yapılmaya ve halklar arasında ilişkilerin gelişmesine zemin hazırlamıştır. Azerbaycan'da turizm etkinlikleri daha çok dinlenmeye yönelik olup şifalı mineral suları ve kaplıcaların bulunduğu yerleri içine almaktadır. Bu durumda rekreasyona dayalı iç turizmin üstünlük taşıdığı ve kıyı-deniz turizmi ile kaplıca turizminin yaygınlık kazandığı görülmektedir. Bu da sağlık turizmini canlandırmaktadır. Azerbaycan’da çok fazla şifalı su kaynağının, volkan çamurlarının, tuzlu göl tedavi çamurlarının, şifalı çamur petrollerinin bulunması ülkenin sağlık turizmi açısından ne kadar elverişli koşullara sahip olduğunu ortaya koymaktadır. SUMMARY Azerbaijan has got an area of 86600 km² and a population of 8.686.000. The country has got the rare geographical structure in terms of tourism. It provides lots of attractions for tourism activities. Azerbaijan is the most suitable region of Caucasians for tourism. Azerbaijan has various natural, historical and cultural features; however, it has not developed enough in terms of tourism. The main reason for this undeveloped situation is that the easiness of transportation, presentation and infrastructure hasn’t been proved to be in the most suitable condition. Beginning from the last years of 20th century tourism became a speedily developing and growing market area in world’s economy. According to its development tourism is performed in the level of more serious foundations and it enabled a base to develop relationships between nations in countries. The tourism facilities in Azerbaijan are mainly intended for resting and they contain the areas having curative water resources and thermal water. In this situation, it is seen that interior tourism depending on recreation has dominance, and coastal-sea tourism and thermal water tourism gained prevalence. This also inspires the health tourism. The existence of a great deal of curative water resources, volcano mud, salty lake cure mud, curative mud petrol in Azerbaijan presents how efficient conditions the country has got in terms of health tourism.