TMS - 18 - Hasılat Standardı ve lojistik firmasında uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: DEVRİM ÇAĞLAR SÖNMEZTÜRK

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

TMS 18 HASILAT STANDARDI VE LOJİSTİK FİRMASINDA UYGULAMA Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun yayınladığı tüm standartlar, işletmelerin finansal durumlarının ulusal ve uluslararası piyasalarda en doğru şekilde yansıtılmasını amaçlamaktadır. Hasılat standardı da, işletmelerin finansal durumlarını daha iyi yansıtabilmeleri, daha verimli çalışmalar yapabilmeleri ve oluşturulacak finansal tabloların gerçek durumu yansıtması açısından oldukça önemlidir. Her türdeki satışlar standardın öngördüğü zamanlarda işletmenin hasılatına yansıtıldığında daha doğru “dağıtılabilir kar” hesaplanabilecektir. Bu çalışma, TMS 18 Hasılat Standardının istediği muhasebe uygulamalarının Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ’inde yer alan Tek Düzen Hesap Planına göre muhasebe kayıtlarının açıklanması, örneklenmesi ve önerilerde bulunulması amacıyla hazırlanmıştır. ABSTRACT TMS 18 INCOME STANDARDS AND SURVEY APPLICATION AT A LOGISTIC COMPANY All standards issued by Turkish Accounting Standards Board aim to reflect the financial situations of the enterprises to the national and international markets accurately. And the income standard is very important regarding the reflection of financial situations of enterprises better, performing more productive works and financial tables’ reflecting the real situation. If the all and any kind of sales are reflected into the income of the enterprise in the periods suggested by the standards it will be possible to calculate more accurate “distributable profit”. This study was prepared in order to explain the accounting records, giving the examples of it and providing advices related with the accounting applications in accordance with the Uniform Chart of the Accounts exists at the Accounting System Application General Communiqué required by TMS 18.