Medya işletmeleri ve yapısal sorunları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Journalism, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: HASAN YILDIRIM

Consultant: Emine Koyuncu

Abstract:

İletişim teknolojilerinin hızla gelişmesiyle bilginin önemi artmıştır. Küreselleşen dünyada artık medyanın çok önemli bir güç durumuna geldiği herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Ancak medyanın bu gücü ne kadar etkin ve bilinçli kullandığı halen tartışma konusudur. Medya kuruluşları bir işletmedir. İşletmelerin de amaçlarından biri kar elde etmek olduğu için, ilk önce o amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Ama medyanın başka hiçbir kurum/ kuruluşa verilmeyen bir görevi vardır: kamu yararını gerek yayın yapmak. 1980’li yıllara kadar medya asıl görevlerini yerine getirmeye çalışmıştır. Ancak basın dışındaki sermaye gruplarının basına yatırım yapmaya başlamasıyla medyada ticarileşme ön plana geçmiştir. Medyamızda meydana gelen holdingleşme ile pahalı teknoloji yatırımlarına gidilmiştir. Gazete satışları bu yatırımların finansman giderlerini karşılayamamış ve sektördeki firmalar teker teker ya el değiştirmiş yada küçülme yoluna gitmiştir. Bu çalışmada medya sektörünün içinde bulunduğu yapısal sorunlar, sebepleri, sonuçları ve medyanın geldiği en son nokta incelenmeye çalışılmıştır. Bugün Türk medyasının Ekonomik sorunlar başta olmak üzere Oligopolleşme sorunu, İstihdam ve Sendikasızlaştırma sorunu, Basın Özgürlüğü ve Etik İlkeler sorunu, Dağıtım ve Pazarlama sorunu ve Medyaya Giriş Engelleri olmak üzere birçok sorunu vardır. Medya bu anlamda mercek altına alınarak sorunlar tek tek incelenmiştir. Bütün sorunların bir tez kapsamında incelenmesiyle bütünlük oluşmuş ve medyamızı daha iyi anlamamıza yardımcı olmuştur. Medyanın kendi iç dinamikleri içinde var olan bu tür yapısal sorunlar, kitle iletişim araçlarıyla alakalı olan toplumun her kesimini de yakından ilgilendirmektedir. Okuyucu-izleyici-dinleyiciler, öğrenciler, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, reklam verenler, çözüm ortakları, yatırımcılar, hisse sahipleri, iştirakler, yabancı yatırımcılar üzerinde de yansımaları olabilen medyanın her tür sorunu bu çalışmanın çerçevesini oluşturmaktadır. ABSTRACT By the rapid progress of communication technologies, the importance of cognition increased. In the globalizing world, people agreed that media has become very important. But it's still an argument that how effective and consciously media uses this power. Media establishments are business administrations. Because, an aim of business administrations’ is making a profit; at first they try to change their aims into real. But media has a duty that any of the institutions doesn't have: to broadcast something by keeping the public benefit in mind. Until 1980's media tried to do it's main job. But the capital groups that off site the press groups, started to make investments to newspapers and media became a kind of trading. media started to make expensive technologic investments by becoming holding companies. Newspaper sellings didn't pay those financing expenseses and the companies started to become smaller or change their owners. In this work, the structural problems of media and also their reasons and results,and finally "where the media has come?" were tried to be inspected. Today, Turkish media really has many problems like; economic problems, oligopol problems, employing and syndicate problems, press-freedom problems, ethic principles problems, distribution and marketing problems and the entrancing to media-barricade problems... Problems of media has been examined with details.there has become a completeness by examining all these and that helped us to understand our media better. These constitutional problems in media's own dynamics interest people who are concerned mass communication instruments. This work includes the effects of media on readers, viewers, listeners, students, workers, obtainers, customers, advertisers, solution partners, investors, part owners, partnershipers and foreign investors.