Lise II tarih dersinin öğretiminde kavram haritası kullanımının öğrenmeye etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Educational Sciences, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: KENAN KURADA

Supervisor: Ali Yılmaz

Abstract:

Bu araştırma; öğrencilerin tarih derslerindeki akademik başarılarını arttırmada kavram haritalarının rolünü belirlemek amacıyla yapılmıştır.Araştırmada amaca ve konuya uygun olarak: nicel araştırma tekniklerinden, ön ve son tutum ölçekleri ve son-test, nitel araştırma tekniklerinden de mülakat kayıtları kullanılarak verilere ulaşılmıştır.Araştırma yarı deneysel modelde olup lise 2. sınıf tarih dersi?Osmanlı Devletinin Dağılma dönemi (19.yy'da Osmanlı Devleti) ünitesinde uygulanmıştır. Uygulama başlamadan önce aynı okulun aynı şartlarına sahip iki sınıfındaki öğrencilerinden deney ve kontrol grubu oluşturulmuştur. Deney grubunda dersler kavram haritalarıyla, kontrol grubunda ise geleneksel yöntemlerle işlenmiştir.Çalışmanın sonunda her iki gruba da bilgi testi soru formu uygulanmıştır. Sadece deney grubuna mülakat yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda; kavram haritalarının tarih dersi başarısına ve kavram öğrenmeye etkisi irdelenmiştir.Elde edilen sonuçlara göre; Tarih dersinde kavram haritalarının kullanılmasının öğrencilerin başarılarını olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Kavram haritalarıyla işlenen derslerin sıkıcı olmaktan çıktığı söylenebilir. Kavram haritalarının öğrencilerin aktifliğini arttırdığı söylenebilir. Kavram haritalarının öğrencilerin sözlü ve yazılı ifadelerinin Türkçe dil yapısına uygun biçimde gelişimine katkı sağladığı söylenebilir.  Ders kitaplarında kullanılan kavramların çokluğu ve bu kavramların öğrenci seviyesinin üzerinde olmasının, kavramların öğrenilmesini olumsuz etkilediği söylenebilir.