Marmara Üç Aşamalı Bilişsel Karar Verme Becerilerini Geliştirme Modeli'nin Akademik Başarısı Düşük Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Karar Verme, Problem Çözme Becerisi ve Akademik Başarısına Etkisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Educational Sciences, Department of Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: SERAP ÇİMŞİR

Consultant: Zeliha Nurdan Baysal

Abstract:

Yapılan bu araştırmayla, ilkokul dördüncü sınıf Sosyal Bilgiler dersinde “Marmara Üç Aşamalı Bilişsel Karar Verme Süreci Modeli”nin, akademik başarısı düşük öğrencilerin, karar verme ve problem çözme becerilerine ve akademik başarılarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki hipotezler test edilmiştir:

1. “Marmara Üç Aşamalı Bilişsel Karar Verme Süreci Modeli” akademik başarısı düşük ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin karar verme becerilerini olumlu yönde geliştirmektedir.

2.  “Marmara Üç Aşamalı Bilişsel Karar Verme Süreci Modeli” akademik başarısı düşük ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerini olumlu yönde geliştirmektedir.

3. “Marmara Üç Aşamalı Bilişsel Karar Verme Süreci Modeli” akademik başarısı düşük ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersindeki akademik başarılarını artırmaktadır.

Araştırmada, zayıf deneysel desenlerden olan tek grup öntest–sontest desen kullanılmıştır. Çalışma grubunu kolay ulaşılabilir örneklem olarak, 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Ümraniye ilçesindeki bir ilkokulun dördüncü sınıfına devam eden yedi şubeden seçilen akademik başarısı düşük 26 öğrenci (18 erkek-8 kız) oluşturmuştur. Çalışma grubu oluşturulurken, akademik başarısı düşük öğrencileri tespit etmek amacıyla; araştırmacı tarafından hazırlanan “Sosyal Bilgiler Akademik Başarı Testi” uygulanmış, daha sonra öğretmen görüşleri alınmış ve öğrencilerin e-okul notları incelenmiştir. Araştırmada deney grubuna deneysel işlemden önce demografik özellikleri belirlemek için “Kişisel Bilgiler Formu” uygulanmıştır. Öğrencilere öntest olarak “Sosyal Bilgiler Akademik Başarı Testi”, “İlkokul Öğrencileri için Marmara Karar Verme Beceri Algısı Ölçeği” ve  “İlköğretim Düzeyindeki Çocuklar için Problem Çözme Envanteri” uygulanmıştır. Aynı ölçme araçları uygulamanın sonunda son test olarak ve uygulama bittikten 4 hafta sonra da kalıcılık testi olarak uygulanmıştır.

Araştırmada üç aşamadan oluşan “Marmara Üç Aşamalı Bilişsel Karar Verme Süreci Modeli”nin öğrenme aşaması için “Bilinçsiz Tüketicilik”, geliştirme aşaması için “Doğal Kaynakların İsrafı” ve pekiştirme aşaması için “Çocuk Haklarının İhlali” sorunları ele alınmıştır. Modelin üç aşaması için standartlaştırılmış basamaklar ve oturumlar uzman görüşleri alınarak oluşturulan etkinliklerle işlenmiştir.

Verilerin analizinde; deney gurubu ön test-sontest ve son test-kalıcılık testi arasındaki farkı belirlemek için ilişkili örneklem t-testi (paired sample t-test) yapılmıştır.

Araştırmanın sonucunda;

1. “Marmara Üç Aşamalı Bilişsel Karar Verme Süreci Modeli”nin akademik başarısı düşük ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin karar verme becerilerini olumlu yönde geliştirdiği ve bu etkinin kalıcı olduğu,

2.  “Marmara Bilişsel Karar Verme Süreci Modeli”nin akademik başarısı düşük ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerini olumlu yönde geliştirdiği, bu etkinin kalıcı olduğu,

3. “Marmara Bilişsel Karar Verme Süreci Modeli” akademik başarısı düşük ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersindeki akademik başarılarını artırdığı, ancak bu başarının kalıcı olamadığı tespit edilmiştir.