Kur'ân'da fetih


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: ERCAN ŞEN

Co-Supervisor: ABDULAZİZ HATİP, ÖMER ÇELİK

Abstract:

KUR’ÂN’DA FETİH Temel itibariyle ilk asırlardan itibaren mevcut olan ancak yöntemi açısından özellikle son zamanlarda canlanma eğilimine giren konulu tefsir, belirli bir konu etrafında toplanan âyetlerin, nüzûl sırası da gilerek Kur’ân bütünlüğü içerisinde derinlemesine incelenerek o konunun araştırılması ve bazı sonuçlara ulaşılmasıdır. Burada hedeflenen asıl husus Cenâb-ı Hakk’ın son vahyi olan Kur’ân’ı Kerîm’in, içerdiği konu ve kavramların daha iyi anlaşılması ve bu suretle günümüzdeki bazı ihtiyaçlara cevap vermesi açısından ilgili konuların yeniden ele alınmasını sağlamaktır. Bu itibarla çalışmamızda tarihî derinliği olduğu kadar güncel bir yönü de mevcut olan “fetih” konusu, Kur’ân bütünlüğü çerçevesinde incelenmeye gayret edilmiş, Kur’ân’ın fetihle ilgili âyetleri ışığında hem kavramsal hem de muhteva itibariyle fethin boyutları, alanı ve sınırları analiz edilmeye çalışılarak bazı sonuçlara ulaşılmaya çaba gösterilmiştir. Bunun yanı sıra Kur’ân’a göre fethin neleri ifade ettiği ve nasıl anlaşılabileceği üzerinde bazı mülahazalarda bulunulmuştur. Çalışmamız üç bölümden oluşmuştur. İlk bölümde fetih kavramının kavramsal çerçevesi çizilmeye çalışılmış, bu bağlamda fetih kelimesinin lügat ve ıstılah anlamları, semantik yapısı, Kur’ân’da ifade ettiği anlamlar, bu kelimeye yakın ve uzak anlamlı kelimeler üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde fethin Kur’ân’daki ilâhî, peygamberî, insânî, amelî, siyasî vb. gibi boyutları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmamızın üçüncü ve son bölümünde ise Cenâb-ı Hak’tan bahşedilen bir nimet olması açısından fethin gelişini kolaylaştıran ve zorlaştıran bazı hususlara işaret edilmiştir. Anahtar Kelimeler : Kur’ân, Fetih, Konulu Tefsir, Anlam, Kavram, Semantik ABSTRACT CONQUEST IN THE QUR’ÂN From the first century as the basis of existing methods, especially in terms, but recently tended to rebound thematic tafsir, verses gathered around a specific topic, observing the order of revelation, in the integrity of the Qur'an thoroughly investigated and that the issue is investigated and some conclusions. Here the main issues targeted, Almighty Allah's final revelation of the Quran, which a better understanding of the issues and concepts and thus meet the current needs for some related issues is to be reconsidered. In this respect, our study is the historical depth direction is also available as a current "conquest" subject, every effort was made to examine the Qur'an in their entirety. And in the light of Quran verses about the conquest, as both conceptual and content dimensions of conquest, the boundaries of space and tried to be analyzed, efforts have been made to reach some conclusions. In addition to this, according to the Our’ân of conquest, how it can be understood that what stated above, some considerations are given. Our study consists of three parts. In the first part of the concept of conquering the conceptual framework has been drawn, in this context, the term and the dictionary meanings of the word conquest, its semantic structure and its meanings stated in the Quran and conquering the word near and far focused on meaningful words. In the second part of the conquest of the divine in the Qur'an, the prophetic, humanitarian, behavioral aspects, political and so on have tried to put as dimensions. In the third and final part of our study is a blessing from Allah Almighty endowed in terms of facilitating the arrival of conquest and were pointed out some issues that make it difficult. Keywords : Qur’ân, Conquest, Meaning, Thematic Tafsir, Concept, Semantics