Güney Kore kalkınma deneyimi: Sanayi ve teknoloji politikalarının rolü ve önemi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Economics, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: ÖMER CİHAN KARABULUT

Supervisor: Nuri Alkan Soyak

Abstract:

GÜNEY KORE KALKINMA DENEYİMİ: SANAYİ VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ ROLÜ VE ÖNEMİ Teknoloji politikaları, teknolojik değişim sürecini etkilemek amacıyla devletin ekonomiye müdahalesini içeren politikalar bütünü olarak tanımlanabilir. Bu anlamda teknoloji politikası, yatırım, eğitim, rekabet ve bölgesel gelişme politikalarını da içeren sanayi politikasının bir bileşenidir. Güney Kore’nin 1960’lardan itibaren gerçekleştirdiği sanayileşme sürecinde uyguladığı aktif sanayi politikasıyla bütünleşmiş teknoloji politikasının önemli bir rolü vardır. Güney Kore’nin kalkınma sürecinde kalkınma planları ve kalkınmacı devlet an-layışının önemli bir payı olmasına karşın, bu anlayıştan 1990’lı yıllarda biraz da olsa uzaklaşılması ülkenin krize girmesine neden olmuş; ancak kriz dönemine kadar gerçek-leştirdikleri mucizevî gelişme krizi aşmalarını kolaylaştırmış ve gerçekleştirilen reform-larla birlikte ülke kalkınmaya devam etmiştir. Anahtar Kelimeler : Kalkınma, Planlama, Sanayi ve Teknoloji Politikaları, Doğu Asya, Güney Kore, Kalkınmacı Devlet ABSTRACT SOUTH KOREA DEVELOPMENT EXPERIENCE: THE ROLE AND IMPORTANCE OF INDUSTRY AND TECHNOLOGY POLICIES Technology policies can be defined as a set of policies including state interven-tion in the economy in order to influence the process of technological change. In this sense, technology policy, also including investment, education, competitiveness and regional development policies, is a component of industrial policy. South Korea's active industrial policy implemented by the process of industriali-zation has a major share of the integrated technology policy. Technology policy, inte-grating with an active industrial policy implemented, has a significant role to South Ko-rea's industrialization process since 1960s. Although, development plans and the concept of the developmental state is a major share of South Korea's development process; in the 1990s, recede from this approach a little bit, caused into crisis the country; however, their miracle development, performing until the crisis period, become easier to surpass crisis and the country has continued development with the reforms. Keywords : Development, Planning, Industry and Technology Policies, East Asia, SouthKorea, Developmentalist State