İhtiyati tedbirin başvuru şartları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Ayşegül Akyayla

Consultant: İBRAHİM AŞIK

Abstract:

Tezimizde 'İhtiyati Tedbirin Başvuru Şartları' üzerinde çalışılmıştır. İhtiyati tedbir, dava süresince ve dava açılmadan önce dava konusu hakkın ya da malın, kesin hükmün infazını sağlamak amacıyla koruma altına alınmasıdır. İhtiyati tedbirin koşulları Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 389/1, 390/3 ve 392/1 maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre ihtiyati tedbirin koşulları; ihtiyati tedbire esas hakkın bulunması, bir tedbir sebebinin bulunması, hakkın ve sebebin yaklaşık ispat ölçüsünde ispat edilmesi ve teminat yatırılmasıdır. Ayrıca dava koşulları ihtiyati tedbir yargılaması için de geçerlidir. Çalışmamız üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde ihtiyati tedbir tanımı, özellikleri, niteliği ve ihtiyati tedbir kararı ile usulü üzerinde durulmuştur. ikinci bölümde ihtiyati tedbirin başvuru koşulları, yargı kararları ve doktrindeki farklı görüşler çerçevesinde incelenmiştir. Son olarak üçüncü bölümde uygulamada sık rastlanan ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu dışında özel kanunlarda düzenlenmiş olan geçici hukuki korumaların şartları üzerinde durulmuş ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu anlamında ihtiyati tedbir koşullarıyla kıyaslaması yapılmıştır. -------------------- In our thesis, ‘Application Requirements of Cautionary Judgments’ have been studied. The Cautionary Judgment is to protect the right of the case or the property before the lawsuit and the lawsuit process in order to ensure the execution of definitive law enforcement. Conditition of Cautionary Judgments has been arranged in articles 389/1, 390/3 and 392/1 of the Civil Procedure Code. Accordingly the material conditions of the Cautionary Judgments, Cautionary Judgments of other grounds for our fundemental right and rights of the reason fort this is to be proved to be approximately prof. Our study consist of tree main parts. Defination of Cautionary Judgment, features, quality and interlocutory injuction and interlocutory injunction’s medhods have been focused on in the first part. In he second part, Aplication conditions of Cautionary Judgment, judicial decisions and different views in doctorine. Finally, in the third part, overt legal provisions, which are common in practice and which are regulated in special laws other than the Civil Procedure Code have been focused on their conditions and comparative conditions have been made in terms of Civil Procedure Code.