Bazi kumarin bileşiklerinin asitlik sabitlerinin tayini ve Fe(II), Cu(II), Ni(II) metal iyonları ile kompleksleşmelerinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Chemistry, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: NİLÜFER DEMİRALAY

Consultant: HASAN KILIÇ

Abstract:

Bu çalışmada ilk aşamada; 7,8-dihydroxy-2H-chromen-2-on (L1) and 6,7-dihidroxy-2H-chromen-2-on (L2) ligandlarının 0.10 M iyonik şiddet ortamı ve 298, 303 and 310 K sıcaklıklarında ve pH = 1.00 - 13.00 aralığındaki kimyasal davranışları incelenmiştir ve ligandların asitlik sabitlerinin değerleri tayin edilmiştir. İkinci aşamada bu ligandların Fe(II), Cu(II) and Ni(II) metal iyonları ile kompleksleşmeleri incelenmiştir. Deneyler potansiyometrik titrasyon ve UV - spektrofotometrik yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Potansiyometrik titrasyon sonuçları TITFIT adı verilen özel bir programla değerlendirilmiştir. Spektrofotometrik veriler ise Albert-Serjeant yöntemi ile değerlendirilmiştir. L1 ligandı ile 298, 303, 310 K sıcaklık değerlerinde yapılan potansiyometrik çalışmalardan elde edilen asitlik sabitleri sırası ile pKa1 = 6.00, 5.70, 5.45 ve pKa2 = 10.00, 9.68, 9.40 dir. Bu değerlerin spektrofotometrik verilerden elde edilen değerlerle uyum içinde oldukları bulunmuştur. L2 ligandı ile 298, 303, 310 K sıcaklık değerlerinde yapılan potansiyometrik çalışmalardan elde edilen asitlik sabitleri sırası ile pKa1 = 6.30, 6.05, 5.76 ve pKa2 =10.40, 10.10, 9.80 dir. Bu değerlerin spektrofotometrik verilerden elde edilen değerlerle uyum içinde oldukları bulunmuştur. Bu ligandların Fe(II), Cu(II) ve Ni(II) metal iyonları ile kompleksleşmeleri yukarıda bahsedilen iki yöntemle incelenmiş ve kompleks kararlılık sabitleri tayin edilmiştir. Potansiyometrik kompleksleşme verileri TITFIT paket programı ile değerlendirimiştir. Ayrıca bu çalışmada, ligandların dissosiasyon reaksiyonlarına ve bu ligandların adı geçen metal iyonları ile oluşturdukları kompleksleşme reaksiyonlarına ait termodinamik fonksiyonlar incelenmiştir. TEMMUZ, 2005 Nilüfer DEMİRALAY SUMMARY In this study, chemical behavior of ligands; 7,8-dihydroxy-2H-chromen-2-on (L1) and 6,7-dihidroxy-2H-chromen-2-on (L2) have been investigated in the first stage, in 0.10 M ionic strenght at 298, 303 and 310 K temperatures in the pH range of from 1.00 to 13.00 Values of the acidity constants of the ligands have been determined. In the second stage complexation behavior of these ligands with Fe(II), Cu(II) and Ni(II) ions have been investigated. The experiments were performed by using potentiometric titration and UV - spectrophotometric methods. Potentiometric data were evaluated using the computer programe TITFIT. However, UV - spectrophotometric data were evaluated by using A.Albert and E.P.Serjeant method. From the potentiometric titration data of ligand (L1) values of the acidity constants obtained at 298, 303, 310 K were as pKa1 = 6.00, 5.70 and 5.45 and pKa2 = 10.00, 9.68 and 9.40 respectively. These values were found in agreement with the values obtained from spectrophotometric data. From THA potentiometric titration data of ligand (L2) values of the acidity constants obtained at 298, 303, 310 K were as pKa1 = 6.30, 6.05, 5.76 and pKa2 =10.40, 10.10, 9.80 respectively. These values were found in agreement with the values obtained from spectrophotometric data. Complexation of these compounds with Fe(II), Cu(II) and Ni(II) metal ions have been investigated and complex stability constants have been determined using both methods. TITFIT program were used to evaluate the potentiometric complexation data. In this study, the thermodynamic parameters for dissociation and complexation have also been determined. JULY, 2005 Nilüfer DEMİRALAY