Denizde işlenen suçlar


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: Hakan Selim Canca

Consultant: SELAMİ KURAN

Abstract:

Denizlerde suç işlenmesinin önlenmesine yönelik uluslararası girişimler, 19. yüzyılın ikinci yarısında kendisini göstermeye başlamıştır. 1982 yılında Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi imzalanmıştır. Tezimizde, denizde işlenen suçlar, uluslararası hukuk prensipleri çerçevesinde incelenmiş; bu suçlara uluslararası toplumun yaklaşımı, devletlerin denizlerdeki yetki düzeni, bayrak, kıyı ve liman devleti yetkileri ve suçlara ilişkin düzenlemeler kapsamında ele alınmış; mevcut hukuksal ve yönetimsel çerçevenin denizde suç işlenmesinin önlenmesi bağlamındaki yeterliliği tartışılmıştır. İlk bölümde, denizlerde işlenen suçlara ilişkin olarak devletlerin müdahale ve düzenleme yetenekleri ile ilgili hususları ortaya koymak maksadıyla; deniz hukukunun gelişim süreci çerçevesinde denizlerde yetki paylaşımına ilişkin hukuki düzenlemeler ile devletlerin gemiler üzerindeki yetkilerine ilişkin hususlar incelenmiştir. Denizlerde işlenen suçların tarihi süreçte değerlendirilerek bu suçların kapsam ve niteliklerinin incelendiği ikinci bölümde, terör suçu, denizlerde işlenen şekliyle ele alınmış; denizde işlenen haydutluk ve silahlı soygun eylemleri birçok boyutu ile incelenmiştir. Deniz ticaretini ve savaş gemilerinin faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen suç unsurlarının engellenmesine yönelik düzenlemeler özellikle yüzyılımızın ikinci yarısında önemli gelişme göstermiştir. Üçüncü bölümde, söz konusu düzenlemelerin kapsamı, amaçları ve gereklilikleri incelenmiştir. Son bölümde, denizlerde işlenen suçlara ilişkin yasal düzenlemeler ile uluslararası hukuk prensipleri incelenmiştir. Bu kapsamda, Türk mevzuatı ile Anglo-Amerikan uygulamaları ele alınmıştır. PREAMBLE International attempts to prevent crimes committed at sea has begun during the second half of the 19th Century. In 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea has been signed. In our thesis, crimes committed at sea are investigated under the principles of the international law; studied under the topics of the international comunity’s aprroach to these crimes, states’ jurisdictions at seas; flag, caostal and port states’ jurisdiction and arrangements on these crimes and the existing legal and administirative outlines’ efficiency on the preventing of crimes committed at sea. In the first chapter, legal arrangements on the jurisdiction at seas and states’ jurisdiction on the ships are studied under the process of the development of the law of the sea to introduce the states’ capabilities on intervention and arrangement about crimes committed at sea. In the second chapter which the crimes committed at sea are assessed in the historical process and the extent and characters of these crimes are studied; crime of terror committed at sea is studied; crimes of piracy and armed rubbery committed at sea are studied under a lot of dimensions. The arrangement on preventing the elements of crimes that adversely effecting the shipping trade and the operations of the warships have shown an important improvement in the second half of our century. In the third chapter, the scope, aims and necessities of these arrangements are studied. In the last chapter, legal arrangements and principles of the international law about crimes committed at sea are studied. In this extent, Turkish legislation and Anglo-American applications are undertaken.