Yönetim açısından E-devlet uygulamaları ve İstanbul ilçe belediyeleri üzerinde bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: M. Enes Olgun

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

YÖNETİM AÇISINDAN E-DEVLET UYGULAMALARI VE İSTANBUL İLÇE BELEDİYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA E-devletin temel amacı, kamu hizmetlerinin daha kaliteli ve daha az maliyetle vatandaşa sunulmasıdır. Özellikle 1990'lı yılların başından itibaren, bilişim teknolojilerinin kamu hizmetlerinin sunumunda bir araç olarak nasıl kullanılacağı konusu önem kazanmaya başlamıştır. Başarılı ülke uygulamaları; e-devlet yaklaşımının kabul edilebilir, gerçekleştirilebilir ve uygulanabilir bir fikir olarak görülmeye başlanmasına yardımcı olmuştur. Türkiye bilgi toplumu olma yolunda attığı adımlarla son yıllarda önemli aşamalar kat etmiştir. Türkiye genelinde başlatılan projelerden bazılarında henüz sonuca ulaşılamasa da çarpıcı sonuçlar elde edilmiş ve dünyada önemli sayılabilecek birtakım projeler hayata geçirilmiştir. Bu projeler, Türkiye’nin e-devlet çalışmalarına öncülük etmiş ve birçok yeni projenin tasarlanmasına örnek olmuştur. Bu doğrultuda, çalışmada e-devlet uygulamalarının kavramsal olarak incelenmesi ve Türkiye’deki örnek e-devlet uygulamalarının İstanbul ilçe belediyeleri kapsamında araştırılması amaçlanmıştır. Buna göre çalışmanın birinci bölümünde e-devlet kavramı, tanımı ve tarihsel gelişimi temel kavramlar başlığında incelenmiş; ikinci bölümde e-devlet uygulama süreci, e-devlet uygulama türleri, uygulama aşamaları, uygulamalarda karşılaşılan sorunlar açıklanarak ABD, AB ve Türkiye’deki e-devlet uygulama örneklerine değinilmiş; üçüncü bölümde e-devletin yönetim fonksiyonlarına etkisi ve yönetsel sonuçları üzerinde durulmuştur. Çalışmanın son bölümü olan dördüncü bölümde ise İstanbul ilçe belediyelerinde ne tür e-devlet uygulamalarının var olduğu, söz konusu uygulamaların belediyelere ne tür faydalar sağladığı, e-devlet uygulamalarına geçiş aşamasında ne tür zorlukların yaşandığı sorularına yanıt arayan araştırmanın sonuçlarına yer verilmiştir E-GOVERNMENT APPLICATIONS in TERMS OF ADMINISTRATION: A RESEARCH at İSTANBUL COUNTY MUNICIPALITIES The major purpose of the E-Government is to supply high quality public services with lower costs to citizens. Especially from the beginning of 1990’s, the question about how to use Information Technologies on supplying public services has gained importance. Success stories about the achievements in many countries helped the conceptualization of E-Government approach as an acceptable, feasible and practical idea. On the other hand, Turkey achieved an important success on becoming an “information society”. Though not all of the projects initiated have proven to be fruitful yet, there has been a great deal of accomplishment in many others and some new and state-of-the-art initiatives are taken. These successful initiatives were the pioneers of the E-Government applications in our country and leaded way to the many new projects. The main aspects of this study comprise the conceptual analysis of E-Government applications and inquiry of the E-Government applications within the framework of the İstanbul county municipalities. This study consists of four main parts: in the first part, the basic concepts such as E-Government, its definition and historical progress have been observed. In the second part, its application process in its varieties with its various steps have been analyzed, stating the major problems encountered and a series for example from US, EU and Turkey have been mentioned. In the third part of this study, impact of the E-Government on administrative functions and its administrative effects were emphasized. In the last part of the study, the conclusion of the research conducted is laid down, where the answers to questions like the variety of E-Government applications in services, the benefits obtained through such applications to the municipality administrations, the problems and difficulties encountered during transition to E-Government applications are sought.