Türkiye’de 2010 sonrası izlenen para politikalarının döviz piyasalarına etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: İpek Bağ

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Küresel finansal krizi aşmak için gelişmiş ülkelerin merkez bankaları tarafından uygulanan aşırı genişleyici para politikaları, başta Türkiye olmak üzere diğer gelişmekte olan ülke ekonomilerinin finansal istikrarını büyük ölçüde olumsuz etkilemiştir. Küresel krizden sonra ortaya çıkan bu yeni konjonktür, Merkez Bankalarının yeni bir para politikası arayışına girmesine neden olmuştur. Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2010 sonundan bu yana yeni bir para politikası çerçevesi tasarlamış ve uygulamıştır. Burada, çoğunlukla tanımlayıcı ve derleyici bir çalışma olarak, TCMB'nin fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedefledikten sonra uyguladığı para politikasının genel çerçevesi açıklanmaktadır. TCMB'nin gelişmiş ülkelerce yürütülen genişletici para politikalarının etkisini kontrol altına almak ve Türkiye’deki döviz piyasalarına olan etkilerini önlemek için geliştirdiği geleneksel ve yeni para politikası araçları incelenecek hangi amaçlarla ve bu araçların nasıl kullanıldığı açıklanacaktır. Tüm dünyaya yayılan finansal kriz, öncelikle gelişmiş ülkeleri ve ayrıca gelişmekte olan ülkeleri derinden etkilemiştir. Bu bağlamda, Merkez Bankacılığı anlayışını da derinden farklılaştırmıştır. Türkiye, bu krizden nispeten etkilenen ülkelerden biri olarak, Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ilişkilendirilerek, Türkiye’de 2010 yılı sonrası izlenen para politikalarının döviz piyasalarına etkilerinin, gelişmiş önemli ülke ekonomileri Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankaları ile karşılaştırılacaktır. -------------------- Overly expansionary monetary policies adopted by central banks of developed countries to overcome the global financial crisis, the economies of other developing countries particularly Turkey has affected the financial stability to be largely negative. This new conjuncture that emerged after the global crisis caused the Central Banks to search for a new monetary policy. In this context, the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT), at the end of 2010 and has designed a new monetary policy framework and implemented since. Thereby, as a descriptive and compiling study, the general framework of the monetary policy implemented by the CBRT after targeting price stability and financial stability is explained. Furthermore, the effects of expansionary monetary policy of CBRT on developing countries have been carried out by examining to control improving on the foreign exchange market to prevent the effects of traditional and new policy instruments in Turkey which tools and how to use will be announced. The global financial crisis has deeply affected the developed countries and also the developing countries. In this context, it has deeply differentiated the concept of Central Banking. Turkey, as one of the countries affected by the crisis relatively, economic developments in Turkey and the United States (US), European Union (EU) in relation to countries, Turkey in 2010 after monitoring the effects of monetary policy on the foreign exchange market the major economies of developed countries will be compared with the American Central Bank (FED) and European Central Banks.