Teobromin içeren diş macununun remineralizasyon potansiyelinin değerlendirilmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Dentistry, Clinical Sciences (Faculty of Dentistry), Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: SEDA METE MANDACI

Consultant: BETÜL KARGÜL

Abstract:

Teobromin İçeren Diş Macununun Remineralizasyon Potansiyelinin Değerlendirilmesi, SEDA METE, Danışman:Prof.Dr.Betül Kargül, Pedodonti AD Ksantin ailesinde yer alan Theobroma cocoa’ da bulunan Teobrominin başlangıç mine çürükleri remineralizasyonuna etkisi ile ilgili az sayıda çalışma bulunmaktadır. Çalışmanın amacı teobromin içeren çocuk diş macununun süt ve sürekli diş başlangıç mine çürükleri üzerindeki remineralizasyon etkinliğinin diğer macunlarla karşılaştırmalı olarak in situ ve in vitro incelenmesidir. In situ çalışmaya 56 süt ve 56 sürekli diş mine örneği; in vitro çalışmaya ise 70 süt ve 70 sürekli diş mine örneği dahil edilmiştir. In situ çalışmada yedi çocuğa hareketli yer tutucular ve teobromin içeren Theodent Kids, 1450 ppm F içeren Sensodyne Pronamel Çocuklar için ve Colgate Total ve R.O.C.S. Baby diş macunları verilip 3 hafta boyunca 1 hafta dinlenme periyotları verilerek günde 2 defa 2 şer dakika süreyle dişlerini fırçalamaları istenmiştir. In vitro çalışmada ise diş macun solüsyonları hazırlanarak 10 günlük pH siklüs uygulamaları yapılmıştır. Sonuçları ANOVA ve t testler ileistatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Kalitatif ve kantitatif mikro-CT bulguları in vitro ve in situ çalışmalarda uyumlu bulunmuştur. In situ çalışma mikro-CT ve yüzey mikrosertlik bulgularına göre süt ve sürekli dişlerde %MDR ve %SMHR değerleri macun grupları arasında anlamlı farklılık göstermemiştir (p>0.05); sadece sürekli dişler için %LDR değerlerinde anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). In vitro çalışma mikro-CT ve yüzey mikrosertlik bulguları süt ve sürekli dişlerde macun gruplarının kontrol grubu ile karşılaştırılmasında %MDR, %LDR ve %SMHR değerleri için anlamlı farklılık tesbit edilmiştir (p<0.05). Sonuç olarak; Theodent Kids diş macununun mine remineralizasyonu üzerine pozitif etkisi bulunmaktadır ve Teobromin içeren bu yeni diş macununun uzun dönemli etkilerinin incelendiği in vivo çalışmalarla bulguların desteklenmesi gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Teobromin, diş macunu, remineralizasyon, bilgisayarlı mikrotomografi (mikro-CT), yüzey mikrosertlik Assessment of Remineralization Potential of Theobromine Containing Toothpaste, SEDA METE, Advisor:Prof.Dr.BETÜL KARGÜL, Dept of Paediatric Dentistry There is inadequate data regarding the remineralization potential of Theobromine, which is principle xanthine species in Theobroma cocoa, on white spot lesions. The aim of this study was to investigate the remineralization efficacy of theobromine containing children toothpaste on both primary and permanent teeth initial enamel lesions in comparison with other toothpastes both in situ and in vitro. In situ study included 56 primary and 56 permanent teeth specimens; in vitro study included 70 primary and 70 permanent teeth specimens. During in situ study, seven children were given theobromine containig toothpaste(Theodent Kids), 1450 ppm NaF containig toothpastes(Sensodyne Pronamel for Kids and Colgate Total) and F free toothpaste(R.O.C.S. Baby) to brush their teeth not the specimens on removable space maintainers twice a day for 2 min, each for 3 weeks brushing period with 1 week wash-outs. According to in vitro study, 10 days pH-cycling with toothpaste slurries was applied. The results were statistically analyzed by ANOVA and t tests. Qualitative and quantitative micro-CT results for in vitro and in situ studies were found in accordance with each other. In situ study micro-CT and SMH results showed difference between toothpastes for %MDR and %SMHR values were not found statistically significant (p>0.05) for both primary and permanent teeth where for %LDR values were only significant for permanent teeth (p<0.05). In vitro study micro-CT and SMH results for both primary and permanent teeth showed difference between toothpastes compared with control group for %MDR, %LDR and %SMHR values were found statistically significant (p<0.05). As conclusion; Theodent Kids have positive effects on enamel remineralization and information on the long-term performance of the new theobromine containig toothpaste necessitates further investigation of in vivo studies. Key Words: Theobromine, toothpaste, remineralization, computed microtomography (micro-CT), surface microhardness