Türkiye’de günümüz dini köktenciliğinin ideolojisi: tevhid dersleri ve Selefiyye siteleri örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: Ayşe Çelik Sağır

Consultant: HALİL AYDINALP

Abstract:

Anahtar Kelimeler: Din, Köktencilik, İdeoloji TÜRKİYE’DE GÜNÜMÜZ DİNİ KÖKTENCİLİĞİNİN İDEOLOJİSİ: TEVHİD DERSLERİ VE SELEFİYYE SİTELERİ ÖRNEĞİ Araştırmanın amacı Türkiye’de dini köktenciliğin günümüz ideolojisini ortaya koymaya çalışmaktır. Giriş ve sonuç bölümleri hariç olmak üzere tez, dökümantasyon metodunu kullandığımız birinci bölüm ve tasvir metodunun kullandığımız ikinci bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde teorik çerçevesini çizmeye çalıştığımız konuyu, ikinci bölümde ele aldığımız iki internet sitesi bağlamında uygulamalı olarak açıklamaya çalıştık. Sonuç kısmında ise elde ettiğimiz bulgular sunulmuştur. Keywords: Religion, Fundamentalism, İdeology. ABSTRACT THE IDEOLOGY OF THE CONTEMPORARY RELİGİOUS FUNDAMENTALİSM IN TURKEY: TEVHİD DERSLERİ AND SELEFİYYE CASES The purpose of the study is to reveal the ideology of the contemporary religious fundamentalism in Turkey. This study consists of two chapters except the Introduction and Conclusion. Documentation method has been used in the first chapter and descriptive method has been used in the second chapter. In the first chapter we tried to bring up the theorical frame about the subject. In the second chapter we used to explain the subject within the context of two websites. In the conclusion we tried to report indication about the subject.