Türkiye'de 2000'li yıllarda büyüme ve işsizlik ilişkisinin Okun Kuralı çerçevesinde incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: CANDAN KIZILATEŞ

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Okun Kuralı, ekonomik büyüme ile işsizlik arasındaki negatif ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde büyüme ve işsizlik arasındaki ilişkiyi Okun Kuralı çerçevesinde, 2005: Q1-2016: Q4 dönemini kapsayan çeyrek yıllık veriler kullanarak incelemektir. Bu doğrultuda çalışmada, işsizlik ve büyüme değişkenleri arasındaki ilişkinin yönü Türkiye ekonomisi açısından test edilmiştir. Büyüme ve işsizlik arasındaki ilişkiyi araştırmak için öncelikle bu serilerin durağanlığı incelenmiş ve durağanlıkla ilgili kesin sonuca ulaşmak için birim kök testleri arasında en yaygın kullanılan Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ,Phillips-Peron (PP) ve Kwiatkowsky-Philips-Schmidt-Shin (KPSS) testleri kullanılmıştır. Durağanlığın sağlamasından sonra Johansen eşbütünleşme analizi ile uzun dönemli ilişkinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uzun dönemli nedenselliğin yönünün tespit edilmesi için Hata Düzeltme Modeli kullanılmış ve analiz sonucunda işsizlikten büyümeye tek yönlü nedenselliğin olduğu görülmüştür. ABSTRACT Okun Rule’s reveals the existence of a negative relationship between economic growth and unemployment. The aim of this study is to examine the relationship between growth and unemployment in the Turkish economy using the quarterly annual data covering the period of 2005: Q1-2016: Q4 in the Okun Rule of Okun. In this line of work, the direction of the relationship between unemployment and growth variables has been tested in terms of the Turkish economy. In order to investigate the relationship between growth and unemployment, the stability of these series was first examined and the most commonly used unit root tests were the Extended Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Peron (PP) and Kwiatkowsky-Philips-Schmidt-Shin (KPSS)Tests were used. After stabilization, Johansen reached a long-term relationship with cointegration analysis. An Error Correction Model was used to determine the direction of long-term causality and it was found that the result of the analysis was one-sidedness to grow from unemployment.