Uluslararası ticarette ödeme şekilleri ve muhasebeleştirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2001

Thesis Language: Turkish

Student: TAYYAR KEREM BAŞARAN

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

Dünya ticaret hacmi giderek gelişmektedir.Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar arasındanda mal ve hizmet alışverişi yüzyıllardır devam etmektedir.Ülkemizdede son yıllardaki ekonomik kararlara bağlı olarak dış ticaret işlemleri önem kazanmıştır.Bunun sonucunda uluslararası ticaret ile ilgili ödeme şekilleri ve bunun muhasebeleştirilmesi firmalar tarafından daha çok uygulanır hale gelmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde dış ticaret kavramları ve teslim şekilleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise dış ticarette ödeme şekillerinden peşin ödeme,mal mukabili ödeme,vesaik mukabili ödeme,malın elden çıkarılmasından sonra ödeme,kabul kredili ödeme,açık vadeli ödeme ve akredetifler hakkında geniş bir şekilde bilgi verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise uluslararası ticarette kullanılan muhasebe kayıtları üzerinde durulmuş,ayrı ayrı olarak ithalatçı ve ihracatçı açısından örneklerle açıklamalara yer verilmiştir. SUMMARY World trade capacity develops gradually. Trading of goods and services goes on between the people, living in different parts of the world for centuries. Also in our country, foreign trade relations gained great importance related to the economic decisions of the last years. As a result of this, types of payment in international trade and accounting of these by the firms have been mostly carried out. In the first section of the study, information has been given on foreign trade concepts and types of delivery. In the second section, broad information has been given on cash payment, payment against goods, payment against documents, payment after delivery of goods, accepted credits payment, open due date payment and the letter of credits of the terms of payments in foreign trade. In the last section of the study, accounting entries, used in international trade, has been discussed and explanatory examples have been given from the point of view of the importer and exporter seperately.