Twıtter’daki dini ve etnik temelli nefret söylemlerinin analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Hasan Karaman

Consultant: ŞEVKİ IŞIKLI

Abstract:

Bu tez çalışmasında bir sosyal ağ sitesi olan Twitter’da nefret söyleminin üretilmesi ve dolaşıma sokulması incelenmektedir. Sosyal ağların kullanıcılara sağladığı özellikler ve özgürlük ortamı zaman zaman suiistimal edilerek nefret, önyargılı ve ayrımcı ifadeler içeren söylemler oluşturulmakta ve toplum içerisindeki farklılıklar hedef alınmaktadır. Sosyal medyanın yapısı nedeniyle nefret söyleminin üretilmesi ve dolaşıma girmesi, geleneksel medyada olduğundan oldukça farklı bir yol izlemektedir. Twitter’da üretilen nefret içerikli gönderiler Twitter’ın takip, retweet gibi özellikleri sayesinde kısa sürede yayılmaktadır. Türkiye gibi çok sayıda etnik ve inanç grubunun bir arada yaşadığı ve demokrasinin yeterince güçlü olmadığı ülkelerde farklılıklara karşı önyargı, ayrımcılık ve nefret söylemi sıkça görülen bir durumdur. Nefret söylemi, sosyal medyanın özellikleri ile çok daha kolay üretilerek dolaşıma girmekte ve normalleşmektedir. Bu tez çalışmasının amacı, sosyal medyada nefret söylemi oluşumunu kolaylaştıran unsurlar ve bu unsurların etkisiyle üretilen etnik ve inanç temelli nefret söylemlerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda birinci bölümde nefret, nefret söylemi, nefret söylemi üretiminde medyanın rolü, nefret söylemi ve ifade özgürlüğü ilişkisi incelenmiş; ikinci bölümde sosyal medyanın ortaya çıkışı, sosyal medyanın özellikleri ve sosyal ağlarda üretilen nefret söylemine değinilmiştir. Üçüncü bölümdeyse söylem analizi yöntemi kullanılarak Twitter’da üretilen nefret söylemi pratikleri incelenmiş, sonuç bölümünde de nefret söylemiyle mücadele konusunda birtakım öneriler sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Sosyal medya, Nefret Söylemi, Twitter, Nefret, Söylem, Ayrımcılık. ABSTRACT In this thesis, the production and circulation of hate speech on the Twitter that is a social networking site is analyzed. From time to time, the properties of social network sites and freedom that provide their users can be misused and this can cause hatred, prejudice and discriminatory statements that are being targeted differences in society. The production and circulation of hate speech in social media have a quite different way than traditional media because of its nature. Hate speech that is produce on Twitter can be quickly spreading for functions of environment such as follow and retweet. Countries like Turkey -where many ethnic and religious groups live and democracy is not strong enough- discrimination, prejudice and hate speech against differences can be occurring frequently. Hate speech can produce and enter into circulation much easier according to features of media so it is perceived as a normal. The purpose of this study is to analyze factors that facilitate the formation of hate speech in social media and to investigate the ethnic and faith-based hate speech produced by the impact of these elements. For this purpose, in the first chapter; hatred, hate speech, role of the media in the production of hate speech and its relationship of freedom of expression; the social media emergence, its features and emphasizing the hate speech that is generated in social networking sites is analyzed in the second chapter. In the third chapter; hate speech that is produced in Twitter is analyzed with the method of discourse analysis and at the result chapter a number of proposal to fight against hate speech are presented. Key Words: Social Media, Hate Speech, Twitter, Hate, Discourse, Discrimination.