Türkiye'de reklam sektöründe çalışanların iş tatmini ve sorunlarına yönelik bir çalışma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Abdulkadir Temir

Consultant: AYDA UZUNÇARŞILI SOYDAŞ

Abstract:

Reklam sektöründe çalışan bireyler, günümüz koşullarında kısıtlı bir zaman dilimi içerisinde fazla beklentiye maruz kalmakta, çalışma şartları ve ortamları streslerini artırmakta, bu nedenlerden dolayı da bireyin iş tatminini sağlaması zorlaşmaktadır. İş tatmini, bireylerin yer aldığı birçok sektörde incelenen konulardan birisi olmakla birlikte gerek Türkiye’de gerekse dünyada reklam sektörü bazında kendisine geniş ve derinlemesine bir araştırma ortamı bulamamıştır. Bu araştırmanın amacı, iş tatminini sağlayan başlıca unsurlardan ücret, terfi imkânı, sosyal haklar, takdir edilme ya da ödüllendirilme ve kurum içi iletişim gibi bağımlı değişkenlerle, yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, ünvan ve iş deneyim yılı gibi bağımsız değişkenler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını incelemektir. Araştırma, Türkiye’de reklam sektöründe çalışan 474 bireyin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, ücret, terfi imkânı, sosyal haklar, takdir edilme ve kurum içi iletişim unsurlarıyla, Türkiye’de reklam sektöründe çalışan bireylerin yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, unvan ve deneyim değişkenleri arasında doğrudan bir ilişki olduğu görülmüştür. Analizler sonucunda bu bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında anlamlı bir farklılığın bulunmadığı tespit edilmiştir. Individuals that work in advertising sector are exposed to high expectations within a limited period of time in today's conditions, increasing stress of working conditions and environments, which makes it difficult for an individual to get job satisfaction. Job satisfaction which is one of subjects that examined in many sectors in which individuals are involved, it has not found an extensive research environment either in Turkey or in other parts of world on advertising sector. The aim of this study is to examine whether there are any significant differences between dependent variables such as earnings, promotion opportunities, social rights, appraisal and internal communication, and independent variables such as age, gender, education level, title and years of work experience. This study was conducted with participation of 474 individuals who work in advertising sector in Turkey. In research findings, it has been found that there is a direct relationship between variables of age, sex, education level, title and experience of the individuals working in advertising sector in Turkey, with elements of salary, promotion, social rights, appreciation and internal communication. As a result of analyzes, it is determined that there is no significant difference between these dependent and independent variables.