Basel II kriterleri ve denetim üzerindeki etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: MUAZ SAKIZCI

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

Uluslararası finansal sistemde uygulanan düzenleyici kriterlerin başında gelen Basel II standartları tüm ekonomileri, özellikle gelişmekte olan ülkeleri, etkileyeceği düşünülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin kendi aralarında ve gelişmiş ülkelerle olan etkileşimi sonucunda herhangi bir mali piyasadaki kriz çok kısa bir süre içerisinde diğerlerini de etkiler. Bu nedenle uluslararası tarafsız bir düzenleyici kurulun giminde dünya çapında kabul gören bazı standart yaklaşımların geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Türk finansal sisteminin yeniden düzenlenmesi, başta bankacılık ve KOBİ’ler olmak üzere pek çok sektörü etkileyecektir. Basel Komitesi ayrıca yeni düzenlemeyle gim prosedürlerinin kapsamını daha geniş olarak yeniden tanımlamıştır. Basel Komitesi’nin gim prosedürlerine yönelik yenilikler getirmesinin temel amacı; bankaların yüklendikleri riskleri karşılayacak düzeyde sermaye taşımalarını sağlamak ve kendi risklerini izleme ve yönetme konusunda daha gelişmiş teknikleri geliştirip kullanmaları yönünde teşvik edilmelerini temin etmektir. Düzenleme, sermayenin, uygun olmayan risk kontrol mekanizmaları için bir ikame olmadığını, dahili limitlerin uygulamaya sokulması, karşılık seviyelerinin yükseltilmesi ve iç kontrollerin arttırılması gibi yöntemlerle risk yönetiminin güçlendirilmesinin şart olduğunu özellikle vurgulamaktadır. Basel II kriterleri ve karşısında, Türk Bankacılık Sistemi’nin Basel II Kriterleri’ne uyum süreci, Basel II Kriterleri’nin bankaların denetimi üzerindeki etkileri bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de bankacılık sektörünün özellikle risk odaklı denetim ile finansal şeffaflığı ve kurumsallaşmayı sağlayarak uluslararası rekabet ortamında başarılı olabilecekleri ve bu amaçla denetim kavramına gereken önemin gösterilmesi sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Basel II, Kriter, Denetim, Türk Bankacılık Sektörü, Basel Komite, Etki ABSTRACT It can be argued that all economies, especially the developing ones, will be affected by the Basel II standards which are the main regulatory criteria in the international financial system. As the developing economies integrate both with each other and developed economies, a crisis which occurs in a financial market affects others in a short time period, too. Therefore, a need to develop some standard approaches monitored by an impartial body and accepted on the global level has been occurred. In this context, reorganizing Turkish financial system will have an impact on many sectors mainly on banks and on small and medium sized enterprises. Additionally, Basel committee recognized the comprehension of the supervision procedures broadly. The basic aim of Basel Committee with producing newnessses towards supervision procedures is to make banks getting capitals which meet the risks and to encourage banks in improving comprehensive techniques about observing and managing their own risks and in using these techniques. The regulation especially stresses that the capital is not a substitution for inappropriate risk control mechanisms and it is necessity to strenghten the risk management by methods such as applicating internal limits,rising the meeting levels and increasing internal control. The main subjects of this study are adaptation process of Turkish Banking System to Basel II Criteria and the affects of Basel II Criteria on auditing of banks. It was concluded that Turkish banks and small and medium sized enterprises can be successful in international competition only with strengthening their financial situation, increasing their financial transparency and institutionalization; and in this sense they should be more sensitive about concept of auditing. Keywords: Basel II, Criteria, Auditing, Turkish Banking Sector, Basel Committee, Effect