Development of a procurement model to enhance supply chain management for manufacturing and non-manufacturing firms purchasing from China


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Engineering, Computer Engineering, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: English

Student: MUSTAFA HACISALİHOĞLU

Co-Supervisor: SEROL BULKAN, KERİME ARZU BALOĞLU

Abstract:

Teknolojik gelişmeler ve küreselleşme neticesinde küçülen dünyada kaynak ve alıcı firmalar arasındaki ağ sayıları hızla artmaktadır. Firmalar piyasa koşullarına uygun maliyetleri tutturarak rekabet gücünü sağlamak için yapmaları gereken satınalmaları çok çeşitli yerlerde bulunan çok sayıda farklı kaynaklardan gerçekleştirmektedir. Özellikle Çinli firmalar sundukları çok ucuz maliyetler, artan kalite ve teslimat performansları ile tüm dünyadaki firmalar tarafından yapılan satınalmalarda odak noktasını oluşturmaya başlamaktadır. Bu nedenlerden dolayı, firmalar Çin’den yaptıkları satınalmalarda süreçlerini gözden geçirerek düzenlemeleri gerçekleştirmek ve böylece tedarik zinciri yönetimini daha iyi uygulayarak küresel rekabet şartlarına kendilerini hazırlamak gerekliliği duymuşlardır. Çinli kaynak firmaların ve Çin çevresel faktörlerinin satınalma süreçlerine yaptıkları kendilerine özgü etkilerin incelenmesi ve bu etkilerin değerlendirilmesiyle süreçlerin daha iyi kontrol edilmeye çalışılması firmalara yarar sağlayacak hale gelmiştir. Tez çalışmasının birinci kısmında, uygulanmakta olan tedarik zinciri yönetimi yaklaşımları, satınalma süreçleri ve özellikle yurtdışından yapılan satınalma uygulamaları incelenerek tez çalışmasının yönü belirlenmiştir. Bu çerçevede tedarik zinciri yönetimi içerisinde yurtdışından satınalma uygulamaları, nedenleri, zorlukları, kaynak firma yönetimi ve satınalma performans yönetim sistemleri incelenmiştir. İkinci kısımda, tez çalışmasının konusunu oluşturan Çin’den yapılan satınalmalar üzerindeki Çin çevresel faktörlerinin etkileri incelenmiştir. Çin çevresel faktörleri; sosyo-kültürel etkiler, ekonomik etkiler, politik ve yasal etkiler ve teknolojik etkiler başlıkları altında irdelenmiştir. Son kısımda, elde edilen bilgilerin ışığında bir satınalma modeli sunularak Çin’den yapılan satınalmaların kapalı bir süreç içerisinde adım adım nasıl ilerlemesi gerektiği tanımlanmıştır. Teklif edilen bu model sayesinde Çin’den satınalma yapan firmaların karşılaştıkları sorunları azaltarak süreçlerini geliştirecekleri, kaynak firmalarını daha etkili şekilde yönetecekleri ve böylece toplamda tedarik zinciri yönetimlerini iyileştirecekleri öngörülmektedir. Haziran, 2006 Mustafa HACISALİHOĞLU The number of networks between supplier and buyer firms is increasing rapidly as a result of technological developments and globalization. In order to have the competition power by attaining market costs, firms are purchasing from numerous suppliers from many different locations. Especially Chinese firms are focal point of purchasing firms around the world with their offerings of very low costs, increasing quality and delivery performances. Because of these reasons, firms found it necessary to realize the arrangements by reviewing their processes of purchasing from China and thus, they would prepare themselves to global competition by implementing a better supply chain management. It would be beneficial for companies to control their processes by studying and evaluating the particular effects of Chinese firms and China environmental factors to purchasing processes. In the first part of the thesis study, the direction of the thesis study is determined by inspecting the currently used supply chain management approaches, purchasing processes and especially implementations of overseas buying. In this context, purchasing from overseas, its reasons, difficulties, supplier management and purchasing performance management systems are investigated. In the second part, the subject of the thesis; effects of Chinese environmental factors on purchasings made from China are studied. Chinese environmental factors are examined under four topics; socio-cultural forces, economic forces, political and legal forces, and technological forces. In the last part, development of the purchasing from China is defined step by step with a closed loop process by offering a purchasing model in the light of information obtained. It is assumed that, with the help of the model offered firms purchasing from China are going to improve their processes by solving the problems they faced, manage their suppliers more effective and thus, improve their supply chain management. June, 2006 Mustafa HACISALİHOĞLU