Çoklu Zeka Kuramı etkinlikleriyle oluşturulan öğrenme ortamının öğrenci başarısına etkisinin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Geography, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: YASEMİN YABANSU

Consultant: HAMZA AKENGİN

Abstract:

Bu araştırma, öğrencilerin bireysel farklılıklarını önemseyen ve eğitim ortamının farklı zeka alanlarına hitap edecek şekilde düzenlenmesini savunan Çoklu Zeka Kuramı’nın Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretiminde uygulanabilirliğini tespit etmek ve öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik davranışlarını olumlu yönde geliştirebilmelerinde bu kuramın etkisini göstermek amacıyla yapılmıştır. Araştırma için, altıncı sınıf Sosyal Bilgiler dersi üniteleri içinden ‘Ülkemizin Kaynakları’ ünitesi seçilmiştir. Çoklu Zeka Kuramı’nın öğrencilerin Ülkemizin Kaynakları ünitesindeki başarılarına ve bilgilerindeki kalıcılığına etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, 2014-2015 eğitim öğretim yılının ilk döneminde İstanbul Bahçelievler Kuleli Ortaokulu 6.sınıf öğrencileri ile 8 hafta süresince yürütülmüştür. Araştırmada kontrol gruplu ön test – son test modeli kullanılmıştır. Okulun 6. Sınıf öğrencilerinden iki şube yansız olarak belirlenmiştir. Kontrol grubunda dersler yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak işlenirken, deney grubunda Çoklu Zeka Kuramı’na göre oluşturulan etkinlikler ile işlenmiştir. Araştırma örneklemini deney grubunda 36, kontrol grubunda 33 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, öğrencilere araştırmacı tarafından hazırlanan başarı testi uygulanmıştır. Elde edilen veriler Man Whitney U testi ile değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular şöyle lenebilir: 1. Deney grubu ile kontrol grubunun ön test puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 2. Deney grubu ve kontrol grubunun son test puanlarında deney grubunun lehine anlamlı farklılıklar bulunduğundan, Çoklu Zeka Kuramı uygulamaları ile öğretim etkili olmuştur. 3. Deney grubu ve kontrol grubuna uygulanan kalıcılık testinde deney grubunun lehine anlamlı bir fark bulunduğundan, Çoklu Zeka Kuramı uygulamaları öğrenmedeki kalıcılık üzerinde daha etkili olmuştur. Anahtar Kelimeler: Çoklu Zeka Kuramı, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ülkemizin Kaynakları. ABSTRACT This research aims to determine feasibility of Theory of Multiple Intelligences, a theory that regards individual differences of students and suggests organization of education environment so as to address different intelligence modalities in teaching Social Sciences and to reveal the impact of this theory in improving conduct of students towards Social Sciences classes. For the research the chapter titled “Resources of our Country” has been selected among the sixth grade Social Sciences chapters. The aim is to determine the contribution of Theory of Multiple Intelligences to the success of the students and memorability of the information contained therein. Research has been conducted for 6 weeks among the 6th grade students of İstanbul Bahçelievler Kuleli Middle School in the first semester of academic year 2014-2015. The research utilizes pretest-posttest design with control group. Two classes of the 6th graders of the school has been selected impartially. While the courses were performed according to constructivist approach in the control group, the courses in the experimental group were conducted with activities constructed according to Theory of Multiple Intelligences. The research sample consisted of 36 students in the experimental group and 33 students in control group. Achievement test prepared by the researches has been applied to students for gathering data. Results are evaluated with Man Whitney U test. Findings can be summarized as: 1. Pretesting results did not reveal significant difference between control group and experimental group. 2. Posttests scores of experimental group and control group revealed significant differences in favor of the experimental group concluding that application of Theory of Multiple Intelligences has been efficient. 3. Since the permanence tests conducted on experimental group and control group has revealed significant difference in favor of the experimental group, it is concluded that use of Theory of Multiple Intelligences has been more effective in permanency of learning. Keywords: Theory of Multiple Intelligences, Social Sciences Education, Resources of or Country.