Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan mekanı algılama becerisinin geliştirilmesi hakkında öğretmen görüşleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Geography, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: HÜSEYİN SAFİ

Consultant: HAMZA AKENGİN

Abstract:

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin Mekanı algılama becerisinin geliştirilmesine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada öncelikle konu ile ilgili literatür araştırması yapılmış, ilgili araştırmalar incelenmiştir. Araştırmanın uygulama bölümünde hem nicel hem de nitel araştırma tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunu uzman görüşleri alınarak hazırlanan anket formu, nitel boyutunu ise yine uzman görüşlerine başvurularak hazırlanmış olan görüşme formu ve bu ölçme araçlarından elde edilen veriler oluşturmuştur. Bu çerçevesinde, ilköğretim okullarında görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin konu ile ilgili görüş ve önerileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma, Antalya il merkezinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okullarında görevli 148 Sosyal Bilgiler öğretmeni üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesi aşamasında, öğretmenlerin görüşleri frekans, yüzde ve aritmetik ortalamalar ile ortaya konulmuştur. Yapılan istatistiksel çözümlemeler sonucunda, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin mekânı algılama becerisi kavramı hakkında yeterli bilgiye sahip oldukları görülmüştür. Öğrencilerde bu becerinin geliştirilmesinin önemli olduğu, ancak okullarda teknik yetersizlik ve okul şartlarından dolayı yapılandırmacı öğretim programının tam olarak uygulanamaması gibi nedenlerle mekânı algılama becerisinin geliştirilmesinde sorunlar yaşandığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretmenler, mekânı algılama becerisinin geliştirilmesi için öngörülen sürenin uzatılmasını, okullardaki donanım ve teknolojinin geliştirilmesini, velilerin de öğretim programının uygulanması hakkında eğitilmesini önermişlerdir. ABSTRACT Social studies teachers to determine their views on the development of skills for the detection of the Forum in this study were primarily related to the subject of literature research, the research examined. Application in the study used both quantitative and qualitative research techniques. A questionnaire developed by taking the size of the expert opinions of the quantitative and qualitative expert opinion, again referring to the size of the interview form was prepared and data were obtained from the measuring instruments. In this framework, the primary school social studies teachers' views and suggestions on the subject has been carried out. Research, located in the center of Antalya Province Directorate of National Education, Social Studies teachers at primary schools was carried out on 148. Of the data analysis stage, the teachers' opinions, frequency, percentage and arithmetic averages have been determined. As a result of the statistical analysis, Social Studies Teachers have sufficient knowledge about the concept of space was observed that the detection capability. The development of these skills in students is important, but because of the terms of the constructivist school curriculum in schools and lack of technical reasons such as space perception ability to enforce fully the problems experienced in the development of the results obtained. Teachers, an extension of the period foreseen for the development of space perception skills, hardware and technology development in schools, training of parents on the implementation of the proposed curriculum.