Sosyal bilgiler dersi tarih konuları kazanımlarının gerçekleştirilmesinde tarihi hikâyelerin kullanımı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: Yücel Özkan

Supervisor: ALİ YILMAZ

Abstract:

SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARI KAZANIMLARINI GERÇEKLEŞTİRMEDE TARİHİ HİKÂYELERİN KULLANIMI Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konuları Kazanımlarını Gerçekleştirmede Tarihi Hikâyelerin Kullanımı incelenmiştir. Araştırma İstanbul ili, Anadolu yakasındaki bir ortaokulun 7. sınıfında bulunan öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere araştırma başlangıcında kişisel bilgilerini elde edebilmek amacıyla kişisel bilgi formu, akademik başarı testi ve Sosyal Bilgiler dersi tutum ölçeği uygulanmıştır. Deney ve kontrol olmak üzere iki grup halinde sürdürülen araştırmada, başlangıçta sunulan akademik başarı testi ve Sosyal Bilgiler dersi tutum ölçeği ön test olarak ele alınmıştır. Deney grubu öğrencilerine anlatılan ilgili konu, kontrol grubu öğrencilerinden farklı olarak tarihi hikâyelerle desteklenmiştir. Son olarak başlangıçta uygulanan akademik başarı testi ve Sosyal Bilgiler tutum ölçeği yeniden son test olarak uygulanmıştır. Öğrencilere uygulanan ön test ve son test sonuçları Bilgisayar ve İstatistik programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen veriler neticesinde, öğrencilere Sosyal Bilgiler dersi tarih konuları öğretiminde kullanılabilecek öğretim materyalleri hakkında önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Tarihi Hikâyeler, Sosyal Bilgiler Dersi, Öğretim materyali ABSTRACT THE USE OF HISTORICAL STORYELLING IN THE REALIZATION OF LEARNING OUTCOMES OF HISTORY SUBJECTS WITHIN THE SOCIAL STUDIES COURSE This study investigates the use of historical storytelling in the realization of learning outcomes pertaining to history subjects within the social studies course. The research has been conducted on 7th grade students of a middle school found in the Asian side of the province of Istanbul. At the beginning of the study, a personal information form has been applied to the students in order to collect personal data, followed by an academic success test and a social studies course attitude scale. The research, which involved the use of one experimental and one control group, had the latter two tests used as pre-test scores. During the course of history subjects, the experimental group had in-class activities supported by sessions of historical storytelling. Lastly, the same academic success test and social studies attitude scale have been applied to both groups once again and the data were used as post-test scores this time. Pre-test and post-test scores of both groups have been analyzed with Computer and Statistics analysis software. Recommendations have been made based on analysis results, about which instructional materials teachers can employ during history classes within the social studies course. Keywords: Historical storytelling, Social Studies Course, Instructional materials