Lisans öğrencilerinin web tabanlı teknoloji eğitimine yönelik eğilimlerinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Vocational School of Technical Sciences, Electronics and Automation, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: GÖKHAN COŞKUN

Consultant: ADNAN KAKİLLİ

Abstract:

LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN WEB TABANLI TEKNOLOJİ EĞİTİMİNE YÖNELİK EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ Gelişen dünyamızda nüfusun artışı, ihtiyaç ve taleplerin artmasına sebep olmaktadır. Artan bu ihtiyaçlardan birisi de eğitim ve öğretim talebindeki artıştır. Devletler eğitim talebini karşılamak için bütçelerinden her yıl daha fazla ödenek ayırdığı halde problemi çözememiş, öğrenciler artık sınıflara sığmaz olmuştur. Klasik eğitim sistemleriyle çözüme kavuşturulamayan bu sorunlara gelişmiş ülkeler başta olmak üzere uzaktan eğitim sistemlerine yönelerek çözüm yöntemleri aramaktadırlar. Bu tez çalışmasında, uzaktan eğitimin açıklaması yapılarak, geleneksel eğitime göre avantaj ve dezavantajları üzerinde durulmuştur. Uzaktan eğitimin tarihi gelişimi incelenmiş, dünyadaki ve ülkemizdeki uzaktan eğitim uygulamaları ele alınmıştır. Bu araştırmada da, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi öğrencilerinin Web tabanlı teknoloji eğitimine yönelik eğilimlerini ortaya koymak amaç edinildiği için, anket yöntemi kullanarak saha araştırması yapılmıştır. Anket; 25’ i bayan, 294’ ü erkek toplam 319 katılımcıya uygulanmıştır. Anket sonuçları bilgisayar ortamına aktarılarak Statistical Package for the Social Sciences program ile çözümlenerek istatistik tabloları elde edilmiştir. Değişkenler arasındaki farkılığı tespit etmek için tek yönlü varyans analizi ve farklılığın kaynağını belirlemek için Scheffe Testi uygulanmıştır. Bağımlı değişkenlerin bağımsız değişkenlere göre anlamlı farklılıklar oluşturduğu; cinsiyet, yaş, sınıf, bölüm, uzaktan eğitim hakkında bilgi sahibi olma ve uzaktan eğitim ile eğitim alan öğrencilerde anlamlı farkların olduğu anlaşılmış, elde edilen verilerin kolay yorumlanabilmesi için bulgular bölümünde tablolar oluşturulmuş, tartışma bölümünde de bu bulgular yorumlanmıştır. Elde edilen bulgu ve sonuçlara göre önerilerde bulunulmuştur. ABSTRACT ANALYSIS OF WEB-BASED TECHNOLOGY RELATED EDUCATIVE PROGRAMS ESPECIALLY FOR UNDERGRADUATE Increase in the population of our developing world, leads to an increase in our needs and demands. One of the areas of these increased needs is in the education area. Although every year governments are allocating further funds for this education need, the problem is still not fully solved; the class-room trainings are getting more and more crowded. Distance training options are being considered especially by developed countries to create a solution to this kind of unsolved problems caused by class-room education. In this dissertation, distance education is explained and the advantages and disadvantages of distance education are compared with conventional education. Historical evolution of distance education was studied and examples of distance education both around the world and in Turkey were handled. Since this research aims at to figure out the tendency of the Marmara University students about web-based technology education, questionnaire type of field work was conducted. A total of 319 questionnaires were done. 25 of them were women and the rest was men. The results were uploaded to computer and Statistical Package for the Social Sciences program was used to solve and create the statistical tables. In order to determine the differences between the variables one-way anova analysis was applied and Scheffe test was used to define the main source of these differences. It is observed that, dependant variables create significant conclusions compared to independent variables. Gender, age, seniority year, major of the person, previous knowledge about distance education and previous usage of distance education has meaningful differences. Tables were created at the findings chapter to better interpret the results and in the discussion chapter these results are further evaluated. Suggestions are listed according to the acquired findings and results.