Mikdâd b. Esved'in hayatı ve rivâyetleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: HÜSEYİN ÜNAL

Consultant: HASAN CİRİT

Abstract:

İslâm’ın ikinci temel kaynağı olan sünnetin yazılı belgeleri olan hadislerin anlaşılması ve sonraki nesillere aktarılmasında, Rasûl-i Ekrem’i gören, O’nun sözlerini işiten, davranışlarına bizzat şâhit olan, vahyin nüzûl sürecinin canlı şâhidi olan ve kadın olsun erkek olsun hadis ilmine katkıda bulunan altın nesil sahâbenin önemli katkıları olmuştur. Bu sebeple “Mikdâd b. Esved’in Hayatı ve Rivâyetleri” isimli tezimizde ilk Müslümanlardan olan, bi’setin başından itibâren Hz. Peygamber’le birlikte bulunan Hz. Peygamber’den onlarca hadis rivâyet eden bir sahâbînin hayatı ve rivâyetleri incelenmiştir. Tezin birinci bölümünde, Mikdâd b. Esved’in hayatı ve sosyal, ahlâkî ve ilmî kişiliği hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde Şîa nezdinde önemli bir konuma sahip olan Mikdâd b. Esved’in, Şîa ricâl ve hadis kaynaklarındaki konumu ve rivâyetleri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise, onun Ehl-i sünnet hadis kaynaklarında yer alan rivâyetleri incelenmiş ve rivâyetlerin sıhhat açısından değerlendirmesi yapılmıştır. SUMMARY Golden generation of Prophet’s companions who had seen him and heard his words, witnessed his manners and process of the relevation, had made important contributions to transmission of hadiths that were written manuscripts of sunnah, the second basic source of Islam. Therefore, in our thesis titled “Mikdâd b. Esved’s life and his narrations” we made an inquiry about a very early companion’s life who joined prophet from the very beginning of Islam and transmitted many hadiths from Prophet. In the first chapter, we made an inquiry about Mikdad b. Esved’s life and his social, moral and scientific life. In the second chapter, we dealt with Mikdâd b. Esved’s narrations and his position in Shia hadiths sources and people books who has a specail importance in these sources. In the third chapter, we dealt with Mikdâd b. Esved’s narrations in Sunni hadiths sources and analyzed these narrations according to hadith methodology.