Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları çerçevesinde işletme birleşmeleri


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: SERDAR AYTEKİN

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI, TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ KANUNLARI ÇERÇEVESİNDE İŞLETME BİRLEŞMELERİ Bu tez çalışmasının konusu işletme birleşmesinin, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları çerçevesinde açıklanmasıdır. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında açıklanan işletme birleşmelerinin kaynağını Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (IFRS 3) oluşturmaktadır. Bu çalışmanın yapılmasında ana etken işletmelerin birleşme işlemlerinin ülkemizde uygulanan yasal mevzuat kapsamında incelenmesi ve uygulamada en çok karşılaşılan eksikliklerin ve sorunların açıklanmasıdır. Bu tez çalışmasının ilk bölümünde ilk olarak işletme birleşmeleri kuramsal olarak nedenleri, süreci ve sonuçları ile birlikte açıklanmıştır. İkinci bölümde, İşletme birleşmeleri Türkiye Finansal Raporlama Standardı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleriyle birlikte değerlendirilmiştir. Çalışmamızın üçüncü bölümünde, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde işletme birleşmeleri açıklanmasını içermektedir. Dördüncü bölümde, İşletme birleşmelerinin Vergi kanunları çerçevesinde uygulaması açıklanmıştır. Özellikle Kurumlar Vergisi kapsamında ayrıntılı olarak açıklandıktan sonra diğer vergi kanunlarında yer alan ilgili bölümler incelenmiştir. İşletme birleşmelerinin muhasebe kayıtları örneklerle bu bölümde açıklanmıştır. Çalışmamızın uygulama bölümünde, iki halka açık anonim işletmenin birleşmesi gerçekleştirilmiştir. Sonuç bölümünde birleşme konusunda uygulamada ve yasal mevzuatta yer alan eksiklikler açıklanmış ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Birleşme, Devralma, Türkiye Finansal Raporlama Standardı, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları. Business Mergers According To Turkish Financial Reporting Standards, Turkish Commercial Code and Tax Laws. ABSTRACT The subject of this thesis is explaining business mergers with in the framework of Turkish Financial Reporting Standards, Turkish Commercial Code and Tax Laws. İnternational Financial Reporting Standards (IFRS 3) is resource of the Turkish Financial Reporting Standards which is explained business mergers. The main factor studying this subject is analyzing procees of business merger according to national regulations and explaining the most common problem and absence in practices. In this thesis in the first section firstly Business mergers are explained theoretically with causes, process and consequences. İn the second section, Business Mergers is evaluated with regulations of Turkey Financial Reporting Standard and Capital Market Board. The third section of our study includes the explaining of business mergers according to Turkish Commercial Code. In the fourth section, the procees of business mergers are explained according to practice of tax laws. Other tax laws are analyzed with related section after especially company tax is explaining with detail. In this section business mergers are explained with examples of acccounting entry. The practice section of our study includes, business merger are carried out in the two publicly traded company. In the conclusion section explaining absence of legal framework and practices with suggestions have been made in about business mergers. Keywords : Merger, Acquisition, Turkish Financial Reporting Standards, Turkish Commercial Code, Tax Laws.