İşletmelerin çalışanlara yönelik sosyal sorumluluk uygulamalarının işletmeye olan bağlılığa etkisi ve bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Derya Ayçiçek

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

Modern yönetim yaklaşımlarından biri olan ve giderek daha çok önem kazanmaya başlayan sosyal sorumluluk anlayışı; paydaşlarının yaşam kalitelerinin yükseltilmesi konusunda işletmelere çeşitli sorumluluklar yüklemiştir. Sosyal sorumluluklar zamanla işletmeler için bir yükümlülük olmaktan çıkmış ve günümüzde bir rekabet avantajına dönüşerek, rekabete yön veren en önemli unsurlardan biri olmuş ve işletme stratejilerine yön vermeye başlamıştır. Son yıllarda yönetici kalitesinin yükselmesi ile işletmeler, sosyal sorumluluk konularında daha duyarlı hale gelerek öncü yaklaşımlarla paydaşlarının yaşam kalitelerini artırıcı uygulamalar geliştirmişlerdir. Yalnız işletmelerin öncelikli olarak hangi paydaş grubuna karşı sorumluluk üstlenmesi gerektiği konusunda net bir görüş bulunmamaktadır. Bu seçim kararında, işletmelerin en yakınındaki paydaş grubu olan çalışanlarını tercih etmesi; işletmenin sosyal sorumluluk uygulamalarındaki samimiyetinin bir göstergesi olacaktır. Çalışanlarına karşı sosyal sorumluluk yüklenerek çalışanlarını memnun eden işletmeler; aynı zamanda çalışanlarının işletmeye bağlılığının artmasını sağlayacaklardır. Bilginin ve çalışanın en çok değerli kabul edildiği hizmet sektöründe, çalışanlara yönelik sosyal sorumluluk uygulamaları daha çok önem kazanmaktadır. Bu çalışma kapsamında, işletmelerin çalışanlara yönelik sosyal sorumluluk uygulamaları ve bu uygulamaların çalışanların işletmeye bağlılığını ne derecede etkilediği araştırılmak istenmiştir. Araştırmanın uygulaması için bilginin ve çalışanın en önemli rekabet avantajı olduğu ve ülkemizde rekabetin en yoğun yaşandığı GSM sektörü seçilerek, sektör işletmeleri çalışanlarına işletmelerindeki çalışanlara yönelik sosyal sorumluluk uygulamalarını ve işletmeye bağlılıklarını ölçecek ifadeler yöneltilmiş; ve elde edilen bulgular çalışma kapsamında değerlendirilerek, işletmelere, yöneticilere ve çalışanlara yönelik öneriler sonuç bölümünde paylaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sosyal Sorumluluk, Örgütsel Bağlılık, Çalışanlar ABSTRACT Social responsibility approach is a modern management approach and being more popular recently in today’s business; and it encumbered companies to get more responsibilities towards their stakeholders. Recently with the more qualified managers with new perspectives, companies improved their responsibilities towards their stakeholders which are aimed to increase stakeholders’ life qualities. The problem is; which stakeholder group should be prioritised when improving the company’s social responsibilities towards stakeholders. The choice is very important, since it would also represent the company’s sincerity in social responsibilities. Improving social responsibilities first for its own employees, will show that company’s sincerity, since employees is the most closed stakeholder group to the company. Nowadays companies understood the employees are not machines they are also human and also realized that employee commitment is a competitve advantage, one of the most important competition drivers and has an importing role in shaping the company strategies. Since knowledge and know-how became the most important capital in service business, so the social responsibilities towards employees in this sector, became more important too. In this research, the effects of corporate social responsibilities towards employees on organizational commitment will be questioned and would be tried to understand whether the organizational commitment is effected by a company’s social responsibility practices towards its employees or not. The Turkish GSM sector is chosen in service business, since knowledge and know-how is the most important drivers in this sector. The Turkish GSM sector employees have been questioned on social responsibilities towards employees at their companies, how they consider social responsibilities towards employees and on organizational commitment. The results have been shared at the end of this study. Keywords: Social Responsibilities, Organizational Commitment, Employees