İlköğretimde uygulanmaya başlanan web destekli Mebvitamin eğitim yazılımının öğrenci ve öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: İBRAHİM HALİL PARLAK

Supervisor: OKTAY AYDIN

Abstract:

Ülkemizde, eğitim alanında süregelen önemli değişikliklerden birisi de teknolojinin eğitim sistemi içerisinde etkin olarak kullanılmasıdır. Bilgisayar, projeksiyon, akıllı tahta gibi teknolojik donanımlar eğitimde kaliteyi artırmak için aktif olarak kullanılmaya başlamış, bununla ilgili yazılımlar geliştirilmeye başlanmıştır. Bu araştırma ilköğretimde uygulanmaya başlanan web destekli Mebvitamin eğitim yazılımının olumlu yanlarının belirlenmesi, eksiklerinin tespit edilmesi, yapılacak yeni çalışmalara kaynak olması bakımından eğitim yazılımının temel uygulayıcıları olan öğretmen ve öğrencilerin görüşlerinin alınması amacıyla yapılmıştır. Araştırma öncesinde kaynak taraması yapılmış ve öğretmen ve öğrencilere yönelik beşli likert ölçeğinin kullanıldığı toplam 27’şer sorudan oluşan anketler hazırlanmıştır. İstanbul ili Pendik ilçesindeki 6 okulda görev yapan 128 öğretmen ve öğrenim gören 285 öğrenci random olarak seçilmiş ve seçilen gruba anketler uygulanmıştır. Örneklem gruplarının Mebvitamin eğitim yazılımları hakkında görüşleri herhangi bir demografik kıstasa tabi tutulmadan incelenmiş, daha sonra ise öğretmen ve öğrencilerin demografik özelliklerine bağlı olarak incelenmiştir. Öğretmen ve öğrenciler için tasarlanan kişisel bilgi formları ve Mebvitamin Eğitim Yazılımı hakkındaki görüşlerini araştırmak için hazırlanan anketler ile toplanan veriler SPSS for Windows 17.0 (Statistical Package for Social Sciences) programı ile çözümlemeye tabi tutulmuştur. Bu çözümlemede yüzde-frekans, bağımsız gruplar t testi, post-hoc Scheffe (anlamlı farklar) testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA)’den yararlanılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde uygulama hakkında görüşlerin hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından öğrenci başarısını, derse karşı ilgiyi, katılımı, motivasyonu artırmada, dersi eğlenceli hale getirmede vb. olumlu olduğu görülmüştür. Fakat özellikle öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen etkileşimini olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler: web destekli eğitim, Mebvitamin, bilgisayar destekli eğitim ABSTRACT Application of technology within the education system is one of the important changes seen in the field of education in our country. Computers, projectors, smart boards and similar hardwares have been in use to increase the quality of education and related softwares are also being developed. This research has been carried out to find out the positive contributions of web based MEBVITAMIN application which recently started to be used in primary education, to detect the shortcomings of it as well as collecting the ideas of teachers and students as users. Before the research a literature review was done and questionnaires with 27 questions were prepared both for teachers and students, in doing this the likert scale was taken into consideration. 128 teachers and 285 students in Istanbul, Pendik were randomly selected. The ideas of samle groups about the MEBVITAMIN software were analysed without taking any demographical criteria first. Then the opinions of teachers and students wer re-analysed in the light of their demographical background. The personal information charts prepared both for the students and teachers as well as the data collected through questionnaires were analysed by SPSS for Windows 17.0. In the analysis percentage-frequency, independent groups t-test, post-hoc Scheffe (meaningful differences) test and single direction variance (ANOVA) have been used. The results show that the ideas are positive and the participants think that the application will help increase the success of the students, class participation, motivation as well as making the lessons more fun and interesting. However, it has been found that it has negatively affected student-student and student-teacher interaction. Keywords: Web-based training, MEBVITAMIN, computer-based training.