Ahmed-i Da’i’ tercüme-i tefsir’i ebü’l-leys-i Semerkandi Al-i İmran suresi Giriş-metin-dizin-tıpkıbasım


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2002

Thesis Language: Turkish

Student: Birgül Yılmaz

Abstract:

Bu çalışma Tercüme-i Tefsir-i Ebü'l-Leys-i Semerkandi adlı eserin Nuruosmaniye Kütüphanesinde 297.1- 94.35 numara ile kayıtlı olan nüshasının Al-i İmran suresi üzerinde yapılmıştır.Söz konusu eser , Ahmed-i Da'i tarafından hicri 1024-1026 tarihlerinde telif edilmiş, İbrahim b. Yusuf tarafından istinsah edilmiştir. Bu çalışma giriş, metin, dizin ve tıpkıbasım olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde Ahmed-i Da'i ile Ebü'l-Leys-i Semerkandi'nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra eserin nüshaları tanıtılmış, daha sonra da eserin kelime hazinesi, imla ve dil hakkında bilgi verilmiştir. Metin bölümünde söz konusu eserin birinci cildinin 114b/12, 154a/24 sayfalarının transkripsiyonu yapılmıştır.Tercümenin kolaylıkla ve doğru olarak çözülmesini temin edebilmek için noktalama yapılmıştır. Bütün kelime ve bileşik şekillerin yer aldığı dizin bölümünde , kelimelere mana verilirken mümkün olabildiği ölçüde cümle içindeki anlamları verilmeye çalışılmıştır. Tıpkıbasım bölümünde sözkonusu metnin orjinali verilmiştir. SUMMARY This study has been done from the recorded pages 297.1-94.35 of study of the translation of interpretation of Ebu'l-Leys-i Semerkandi, and on pages 114b/12 in 154a/24 edition . This study that is from ancient time of anatolia has been written by Ahmed-i Dai and copied by İbrahim b. Yusuf in 1024/1026. This study has for different parts as introduction, text, index, and prints. İntroduction is about the editions, writer vocabulary, spelling and feature of the language. İn the study, there is a translation text. Sentences are tried to be very clear by the use of punctuations, for understanding of the translation easyly and exactly. The prints section that contain whole words and combined figures , are interpreted as muc carefully as possible word by word . 4'th part is prints.