Sigorta şirketlerinde birleşmelerin insan kaynakları politikasına etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: Zuhal Dilbaz

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

SİGORTA ŞİRKETLERİNDE Kİ BİRLEŞMELERİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASINA ETKİSİ İşletmeler, sürdürülebilirliklerini sağlayabilmeleri için değişime ayak uydurmaları gerekmektedir. Bu amaçla dışa doğru büyüme stratejileri saptanmaktadır. Bu köklü değişimi gerçekleştirebilmek için işletmeler, birleşme yolunu tercih etmektedirler. Birleşmeler, son yıllarda sigorta şirketler tarafından sıkça tercih edilmektedir. Birleşme stratejisi, şirketlere genellikle olumlu yönde etki etmektedir. Ancak insan kaynakları politikalarını çoğunlukla olumsuz yönde etkilemektedir. Bu tez çalışmasında, sigorta şirketlerindeki birleşmelerin insan kaynakları politikasına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında, amaca yönelik olarak uygulamalı model çalışması yapılmıştır. Sektördeki istatistik verilerden yararlanılmış ve şirket içi kişisel görüşmeler yapılmıştır. Bu uygulamalı model çalışmasında, birleşme ile örgüt kültürlerinin çatışmasından kaynaklanan sorunlar ortaya konmaya çalışılmıştır. Yeni işletmede, yeniden yapılandırma çalışmaları uzun sürebilmektedir. Birleşme sürecindeki etkin olmayan iletişimlerin oluşturduğu belirsizlik, çalışanlarda güvensizliğe ve çalışma isteksizliğine neden olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak işletmeler, birleşme stratejilerini insan kaynakları stratejileri ile birlikte gerçekleştirerek, örgütsel amaçlar ile bireysel amaçları birleştirmelidir. Birleşme süreci boyunca etkin iletişimle örgüt içerisindeki belirsizlikler aydınlatılmalı, kararlar hızlı ve doğru bir şekilde alınmalıdır. Bu sayede insan kaynakları yönetimi etkin bir politika ile şirket birleşmelerinde olumlu gelişmeler kaydedebilir. Anahtar Kelimeler; sigorta, yönetim, şirket birleşmeleri, insan kaynakları, örgüt kültürü, strateji, kültür çatışması. ABSTRACT MERGER OF INSURANCE COMPANY’S EFFECTS ON HUMAN RESOURCES POLİTİCS Company’s have to provide their sustainability should be keep up changes in sector. For this purpose, outward growth strategies are determined. Businesses to achieve this fundamental change, have to prefer merger. In recent years mergers is often preferred by insurance companies. Merger strategy, companies are usually affected in a positive direction. However, human resource policies are often negatively affected. In this thesis, the insurance company's human resources policy of the combined effect was to be determined. In this work models cretaed and have been applied. Datas supplied by insurance sector statistics and personal contacts have been made in. Model applied in this study, combined with problems caused by conflicts of organization culture to put in place are working. The new business, re-configuration work may take longer. Mergers are not active in the communication process creates uncertainty for employees who cause insecurity and unwillingness to work was determined. As a result, the businesses, combined with strategies of human resources by implementing strategies, organizational goals and individual goals must be combined. During the merger process of effective communication within the organization should be illuminated uncertainties, decisions must be taken quickly and accurately. In this way, human resources management with an effective policy can be made positive developments in the merger. Key words : insurance, management, acquisition , merger, strategy, human resources, organization culture, corparate culture, conflict of culture.