Markada hükümsüzlük nedenleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Private Law, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: MURAT YILDIRIM

Consultant: SERAP HELVACI

Abstract:

TEZ İ Tez, markada hükümsüzlük nedenleri ile ilgilidir. Türk hukukunda düzenlenen markada hükümsüzlük nedenleri ayrıntılarıyla incelenmiştir. Çalışmada Amerikan ve İngiliz Hukukları ile Genel Avrupa Hukuk sistemi de marka hukuku yönünden incelenmiştir. Türk Marka Hukukunun dayanağı olan 40/94 sayılı tüzük ile 89/104 sayılı yönergenin orijinal metinleri de göz önünde bulundurulmuştur. Çalışma içerisinde özellikle renkler, biçimler, kokular, kişi adları, harfler, rakamlar, seslerin marka olarak tescil edilip edilmeyecekleri değerlendirilmiştir. Mutlak ve nispi red nedenleri ele alınarak bu nedenlerin neler olduğu anlatılmıştır. Yargıtay Kararları ile uygulamadan sıkça örneklere yer verilmiştir. Yabancı mahkeme kararlarına da değinilmiştir. Markanın patent, endüstriyel tasarım, ticaret ünvanı, internet alan adı ve diğer benzer kavramlarla olan ilişkileri anlatılmıştır. Hükümsüzlük davasına yer verilmiştir ve hükümsüzlük davasının şartları ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Türk Patent Enstitüsü'nün mutlak ve nisbi red nedenlerinin varlığı halinde yapacağı işlemler teker teker değerlendirilmiştir. Tez, giriş, anlatım ve sonuç olmak üzere üç ana bölümden oluşmuştur. THE SUMMARY OF THE THESIS This study is relevant to reasons of revocation and nullition in trademark law. The reasons for revocation and nullity in trademark which have been examined with the details. In this study, American and English law and General Europe Law System have been examined in respect of trademark law . 40/94 numbered with Regulation and 89/104 numbered with Directive which is based on Turkish Trademark Law, original texts have been examined. In the study, assessed specially that whether letters, a colour or colours, smells, shapes, individual names, trade names, numbers, musics can be registered or not. What are the reasons absolutely and relatively grounds for refusals which have been scrutinied and explained . Samples of the Turkish Supreme Court Decisions and applications have been gave in the thesis . Relations of the trademark, patent, industral design, domain name, trade name and other relevant intellectual property issues have been expressed . Nullity and revocation case have been to gave place to the thesis which have been examined in details . Surveyed that if there are grounds for refusal absolutely and relatively, what operations must be fullfilled by the Turkish Patent Institute. The thesis is emanating from three main sections that are introduction, explains and conclusion .