İstanbul Pendik ilçesinde çalışan hekimlerin iş ortamında karşılaştıkları şiddetin ve bu durumun hekimler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: FATİH HİTAMİ USLUOĞULLARI

Consultant: Nurşen Turan Yurtsever

Abstract:

Hekimlerin çalışma hayatlarında karşılaştıkları sorunların başında maruz kaldıkları şiddet olayları gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, hekimlerin işyerlerinde maruz kaldıkları şiddetin sıklığını ve özelliklerini ortaya koymak ve şiddete uğramanın hekimlerin iş doyumu, intihar olasılığı ve tükenmişlik düzeylerini nasıl etkilediğini belirlemektir.

Bu çalışma tanımlayıcı özellikte kesitsel bir araştırmadır. İstanbul Pendik ilçesinde görev yapmakta olan 418 gönüllü hekim çalışmamıza katılmıştır. Veriler anket yoluyla toplanmıştır. Katılımcılara dağıtılan anketler literatür eşliğinde hazırlanan; sosyodemografik bilgiler, maruz kalınan şiddet ile ilgili sorular, Minnesota İş Doyum Ölçeği, İntihar Olasılığı Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinden oluşmaktadır.

Katılımcıların %55’i kadın ve ortalama yaş 33,51±8,53’dür. Araştırmada hekimlerin %82,78’inin çalışma hayatları boyunca işyerinde şiddet türlerinden en az birine maruz kaldığı, psikolojik şiddete daha sık kadın, fiziksel şiddete ise erkeklerin uğradığı bulunmuştur.

Çalışmamızda hekimlerin %58,4’ünün son bir sene içerisinde şiddete maruz kaldığı, şiddete en sık kadınların, 29 yaş ve altında olanların, pratisyen hekimlerin, devlet hastanelerinde çalışanların, çalışma hayatının ilk 5 senesi içerisinde olanların, acil serviste çalışanların maruz kaldıkları; şiddet uygulayanların ise en sık hasta yakını, erkek ve 31-40 yaş arasında oldukları bulunmuştur. Çalışmamızda son bir sene içerisinde iş yerinde şiddete uğrayan hekimlerin uğramayanlara göre; duygusal tükenme, duyarsızlık ve intihar olasılığı düzeylerinin daha yüksek olduğu, iş doyumu ve kişisel başarı düzeylerinin ise daha düşük olduğu tespit edilmiştir.

Hekimlere yönelik şiddet olaylarını önlemek ve olası etkilerini azaltmak için; caydırıcı cezalar içeren sağlıkta şiddet özelinde bir yasa çıkartılmalı, medyanın ve devletin desteği ile halkın sağlık personeline şiddet konusunda farkındalığı arttırılmalı, hekimlere şiddet esnasında yapılması gerekenler ve iletişim becerileri ile ilgili eğitimler verilmeli ve hekimlerin çalışma koşulları iyileştirilmelidir.