Sosyal medya vaizliği: Amerika ve Türkiye örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Zeynep Kayseri

Consultant: HAFİZE ŞULE ALBAYRAK

Abstract:

Birçok yeniliği beraberinde getiren 21. yüzyıl, özellikle iletişim teknolojileri açısından büyük gelişmelere sahne olmuştur. Bu gelişmelerin temel taşı olan internet, dünyayı sanal bir ağla birbirine bağlamış, geliştirilen yeni araçlarla insanlar artık zaman ve mekan engeline takılmadan interaktif bir tarzda iletişmeye başlamıştır. Bilgi, yerini enformasyona bırakmış, her bir medya kullanıcısı potansiyel içerik üreticisi konumuna geçmiştir. Yeni medya araçları, siyasetçilere seçmen, şirketlere müşteri ve çeşitli radikal gruplara mürid bulma fırsatı sunarken bir kişi veya grup etkinliğine bağlı gündem belirleme, gündem değiştirme gibi aktif rollerde de bulunmaya başlamıştır. Bunun gibi birçok alan için alternatifler sunan sosyal medya, bugün dini alanı da etkileyip, din veya dinden türemiş yapılar için etkin bir araç vazifesi görmektedir. Dinin dijitalleşmesi ya da dijital din olarak adlandırılan bu süreç, internetin ortaya çıktığı daha ilk andan itibaren etkisini göstermiştir. Bu süreçte siber din, çevrim içi din, sanal dini cemaatler, sanal ritüeller gibi yeni kavramlar ortaya çıkmış, dini gruplar daha ucuz ve kolay yollarla kendi dini yorumlarını müntesiplerine iletme veya mürit çekme fırsatı bulmuşlardır. Bununla birlikte 1970'lerden itibaren Evanjelizm mezhebine bağlı Hristiyanların medya kanallarıyla yaptıkları dini propagandalar, yeni medya araçlarına da sıçramış, birçok Hırisitiyan vaiz, sanal mecrada yer almaya başlamıştır. TV ve radyolarda Evanjelik söylemlerde bulunan Hristiyan vaizlerin tekniklerini zamanla diğer dinlerin vaizleri de takip etmiş, Müslüman televanjelizmi de böylece ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada öncelikle yeni iletişim araçları ve dijital din kavramlarından bahsedilerek, televanjelizm kavramı açıklanacak, ardından Türkiye'deki sosyal medya vaizi örneği İhsan Şenocak incelenecektir. -------------------- The 21st century, which brought many innovations, has witnessed great developments especially in terms of communication technologies. Internet, which is the cornerstone of these developments, has connected the world to a virtual network and with the new tools developed, people have started to communicate in an interactive manner without being interrupted by time and space. Information has been replaced by information and each media user has become a potential content producer. The new media tools have enabled politicians to find voters, companies to find clients and followers of various radical groups, and to engage in active roles such as agenda setting and agenda change related to a person or group activity. Social media, which offers alternatives for many such fields, today affects the religious field and acts as an effective tool for the structures derived from religion or religion. This process, which is called the digitalization of religion or digital religion, has had its effect from the very beginning of the internet. In this process, new concepts such as cyber religion, online religion, virtual religious communities, virtual rituals emerged and religious groups had the opportunity to convey their own religious interpretations to their associates or attract disciples in cheaper and easier ways. However, since the 1970s, the Christian propaganda of the Evangelical denomination through the media channels spread to the new media, and many Christian preachers began to take part in the virtual media. The techniques of Christian preachers in Evangelical discourses on TVs and radios followed the preachers of other religions and Muslim televanjelism emerged. In this study, first mentioning the concept of the new digital media and religion, the concept will be announced televanjelizm, will then be examined examples of social media in Turkey Ihsan Şenocak preacher.