Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığında fibrozisin noninvaziv yöntemlerle araştırılması


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: UMUT EMRE AYKUT

Supervisor: Yusuf Yılmaz

Abstract:

Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı(NAFLD) olan bireylerde önemli orandaki fibrozisin tanısında noninvaziv yöntemlerin doğruluğu klinik pratikte halen sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı yağlı karaciğerli hastalarda karaciğer fibrozisinin saptanmasında 3 farklı noninvasiv metodun [FibroMeter™ NAFLD skor, NAFLD Fibrosis skor (NFSA), ve Transient Elastrografi (TE)] tanısal performanslarını karşılaştırmaktır. Çalışmaya biyopsi ile kanıtlanmış 88 NAFLD hastası dâhil edilmiştir. Karaciğer biyopsilerinde fibrozis dereceleri Kleiner sistemi kullanılarak değerlendirilmiştir. FibroMeter™ NAFLD skor tescilli bir algoritim (regresyon skoru) kullanılarak hesaplanmıştır. NFSA ise; yaş, hiperglisemi, vücut kitle indeksi, trombosit, albümin ve serum aminotransferaz seviyeleri kullanılarak hesaplanmıştır. TE, Fibroscan aleti kullanılarak yapılmıştır. FibroMeter™ NAFLD skor, NFSA ve TE için önemli oranda fibrozis (≥F2) için hesaplanan duyarlılık/özgüllük oranları sırasıyla; %38,6 /%86,4, %52,3/%88,6 ve %75,0/%93,2 olarak bulunmuştur. TE'nin ROC eğrisi(receiver operating characteristic) altında kalan alanı(AUROC), FibroMeter™ NAFLD skor ve NFSA'ya göre belirgin olarak daha yüksek bulunmuştur. Önemli oranda ve ileri evre fibrozisi saptamada FibroMeter™ NAFLD skor ve NFSA arasında anlamlı bir fark saptanmazken, FibroMeter™ NAFLD skor sirozlu hastaları saptamada NFSA'ya göre daha başarılı bulunmuştur. le; TE, NAFLD hastalarında karaciğer fibrozisini göstermede diğer noninvasiv yöntemler içinde en başarılı olanıdır. Önemli oranda fibrozisi ve ileri evre fibrozisi göstermede FibroMeter™ NAFLD skor ve NFSA arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Anahtar sözcükler: Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı, fibrozis, tanı, biomarkır, steatohepatit ABSTRACT The accuracy of noninvasive methods for the diagnosis of significant fibrosis in subjects with nonalcoholic fatty liver disease(NAFLD) in clinical practice is still limited. The aim of this study is to compare the diagnostic performances of three different noninvasive methods (FibroMeter™ NAFLD score, NAFLD Fibrosis score (NFSA), and Transient Elastrography [TE]) for the detection of liver fibrosis in NAFLD patients. A total of 88 patients with biopsy-proven NAFLD were included. The Kleiner system was used for grading fibrosis in liver biopsies. The FibroMeter™ NAFLD score was determined using a proprietary algorithm (regression score). The NFSA score was calculated based on age, hyperglycemia, body mass index, platelets, albumin, and serum aminotransferase levels. TE was performed using the Fibroscan device. The sensitivities/specificities for the FibroMeter™ NAFLD score, NFSA, and TE for the diagnosis of significant fibrosis (≥F2 fibrosis) were 38.6%/86.4%, 52.3%/88.6%, and 75.0%/93.2%, respectively. The areas under the receiver operating characteristic curves of TE were significantly higher than those of both the FibroMeter™ NAFLD score and NFSA. No significant differences were found between the FibroMeter™ NAFLD score and NFSA for the detection of significant and advanced fibrosis, although the diagnostic performance of the FibroMeter™ NAFLD score was higher than that of the NFSA score for cirrhosis. In summary, TE showed the best diagnostic performance for the non-invasive assessment of liver fibrosis in NAFLD patients. The diagnostic performances of the FibroMeter™ NAFLD score and NFSA did not differ significantly for the detection of both significant and severe fibrosis. Keywords: Non-alcoholic fatty liver disease, fibrosis, diagnosis, biomarker, steatohepatitis