İklim Değişikliğinin Katastrofik Riskler Üzerinde Yarattığı Etkilerin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Banking and Insurance, Department of Insurance, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: GENÇAY ALKAN

Consultant: Necla Tunay

Abstract:

ÖZET Günümüzde etkilerinin daha fazla hissedildiği iklim değişikliğinin, gerekli önlemler alınmaması durumunda ekonomik sistemler üzerinde olumsuz etkileri olacağı açıktır. İklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi adına yapılacak çalışmaların maliyetlerinin yüksek olacağı bilinmektedir. Ancak yapılacak önleme çalışmalarının maliyeti, bir şey yapılmaması durumunda katlanılacak maliyetlerden, daha düşük olacaktır. Alınması gereken önlemler sıralamasında ise ilk olarak hükümetlerin, yeni ve yenilenebilir enerji uygulamaları önündeki engelleri kaldırmaları ve fosil yakıt desteklerine son vermeleri gerekmektedir. Sigorta sektörü, iklim değişikliğinin ortaya çıkaracağı olumsuzluklardan en fazla etkilenecek sektörler arasındadır. Hasarların meydana getireceği kayıpları en aza indirmek için sigortacıların risk analizleri yapmaları ve yeni risk yönetim politikaları oluşturmaları gerekmektedir. İklim değişikliği sigorta sektörü için oluşturduğu tehditlerin yanı sıra yeni fırsatları da ortaya çıkaracaktır; bu aşamada kamu özel sektör işbirliği ve iklim koruma kapsamında yeni uluslararası oluşumlar önem kazanmaktadır. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için; çalışmalar yapılması ve önlemlerin alınması, sigortacılar için artık bir zorunluluk haline gelmiştir. -------------------- ABSTRACT ANALYSIS OF THE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON CATASTROPHIC RISKS It is clear that climate changes, where the effects are more felt today, will have negative effects on the economic system if the necessary precautions are not taken. It is known that the cost of the studies to be done in order to minimize the effects of climate change will be high. However, the cost of prevention will be lower than the costs incurred if nothing is done. In the order of measures to be taken, governments should first remove obstacles to new and renewable energy applications and end fossil fuel supports. The insurance sector is among the sectors most affected by the negative effects of climate change. Insurers are required to conduct risk analyzes and establish new risk management policies in order to minimize the losses caused by damages. Climate change will reveal new opportunities as well as threats to the insurance sector; In this stage, new international organizations are gaining importance within the scope of public-private sector cooperation and climate protection. To minimize the negative effects of climate change; studies and taking measures have become a necessity for the insurers.