Türk hukukunda kamu görevlilerinin yargılanma usulü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Göksel Yüksel

Consultant: MEHMET EMİN ALŞAHİN

Abstract:

Bu tezde kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri iddia edilen suçlar sebebiyle yapılacak olan yargılamanın özel bir usule tabi olması ile bu sistemin koşul ve kapsamı incelenmektedir. Tez iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Türk hukukunda kamu görevlisi kavramı, kamu görevlilerinin yargılanmasında özel bir usulün varlığı, özel usule ilişkin öğretideki ve yargıdaki yaklaşımlar, temel sistemler ve tarihsel gelişim süreci incelenmiştir. İkinci bölümde ise, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’da öngörülen özel yargılama sistemi ve yorumu; uygulamada Kanun’a duyulan ihtiyaç bağlamında, sistemin eksikliklerinin giderilerek korunması gerektiği düşüncesi, öğretideki görüşler ve yargısal içtihatlar doğrultusunda ele alınmıştır. -------------------- In this thesis, the condition and scope of this system are examined with a special procedure of the prosecution which will be made due to the crimes committed by public officials due to their duties. The thesis consists of two parts. In the first part, the concept of public official in Turkish Law, the existence of a special procedure in the prosecution of public officials, the approaches in the doctrine and judiciary about special procedure of prosecution, the basic systems and the historical development process are examined. In the second part, the special judicial system and its interpretation envisaged in the Law No. 4483 on the “Trial of Civil Servants and Other Public Officials” is discussed; in the context of the need for the Law in practice, the idea of preservation the system that the deficiencies of the system should be eliminated, the light of the opinions and judicial jurisprudence in the doctrine.