Muhafazakarlık kavramının Türk kamuoyundaki algısı ; Numan Kurtulmuş örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: Mevlana Çakıral

Supervisor: EMEL POYRAZ

Abstract:

Kişilerarası iletişimde; taraflar arasındaki ilişkinin yönünü, içeriğini, derinliğini ve boyutunu etkileyen birçok unsur vardır. Kişilerin görüş ve kanaatlerinin davranış, tutum ve iletişim becerisi üzerindeki etkileri dikkate alındığında muhafazakâr tutumların da belirleyici bir rolü olduğu görülmektedir. Muhafazakâr eğilimler de kişilerarası iletişimde, arkadaşlık, sosyal çevre, eğlence gibi konularda belirleyici ve yönlendirici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Muhafazakârlık gibi bir konunun sadece siyasi ve ideolojik perspektiften değil, aynı zamanda muhafazakârlığın kişilerarası ilişkiler bağlamındaki etkisi ve belirleyici yönü de ele alınarak incelenmelidir. Dolayısıyla bu çalışmada sosyal ve siyasi hayatı etkileyen muhafazakârlığın gözlerden kaçan bu yönleri irdelenecektir. İletişim disiplini içerisinde sistem kuramı bağlamında muhafazakârlığın kişilerarası ilişkilerdeki etkileri ele alınması gereken bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü konjonktürel olarak toplumun muhafazakârlaşması ve algılardaki değişimler, bazı değerlerin öne çıkması veya gerilemesi gibi toplumsal değişimler de kişilerin veya grupların meşruiyet kazanma ve toplumsal onay isteği yıllara göre farklılıklar taşımaktadır. Bu farklılıklar içinde bulunulan toplumun siyasi tutum ve davranışlardan ve zamanın ruhundan da etkilenmektedir. İşte çalışmamızda muhafazakârlığın kişilerarası ilişkilerdeki belirleyici ve yönlendirici etkisiyle beraber toplumsal değerler üzerindeki değişimi de incelenerek okuyucunun dikkatine sunulacaktır. Anahtar Kelimeler: Muhafazakârlık Algısı, Kişilerarası İletişim, Meşruiyet, Sistem Kuramı Anahtar Kelimeler: Muhafazakârlık Kavramının Türk Kamuoyundaki Algısı ; Numan Kurtulmuş Örneğ ABSTRACT In interpersonal communication; there are many factors that affect the direction, the content, the size and the depth of the relationship between the individuals. When the effects of people's opinions and convictions on behavior, attitude and communication skills are considered, it can be seen that conservative attitude is also a determining role. Also, we come up with the conservative tendencies as determining and guiding elements regarding friendship, social environment and entertainment in interpersonal communication. A subject like conservatism should not be examined only in political and ideological perspectives but also in the way how it affects interpersonal relationships. Therefore, in this study the overlooked aspect of conservatism which also affects social and political life will be examined. In the context of the system theory within the discipline of communication, the effects of conservatism on interpersonal communication are the aspects that should be dealt. Because, as being cyclical ,changes in society such as conservatism of the community and changes in perception, some prominent values or vice versa, the demand for legitimacy and social approval bear differences according to years. These differences can also be affected by the political attitudes and behaviors of the community and also by the spirit of the time. This study focusing on the determining and guiding effects of conservatism on interpersonal relationships together with its changing effect on social values will be presented to the attention of the reader. Keywords: Perception of Conservatism, Interpersonal Communication, Legitimacy, System Theory. Keywords: Turkish Public’s Perception of the cancept of conservatism.