9-10 Yaş İlkokul Çocuklarında Ritim Eğitiminin Turnike Becerisi Ve Görsel Dikkat Becerisi Üzerine Etkisinin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Sport sciences, Physical Education and Sports Training, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: AYŞE TANIR

Supervisor: Ayşe Oya Erkut

Abstract:

Bu araştırmanın amacı 9-10 yaş öğrencilerde ritm eğitiminin basketbolda turnike becerisi ve görsel dikkat becerisi üzerine etkisi incelenmesidir. Makedonya Cumhuriyetinde eğitim gören 58 ilkokul öğrencisi (28 deney, 28 kontrol) gönüllülük esasına göre araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın başlangıcında, öğrencilere basketbolda turnike becerisi değerlendirme ölçeği ve Görsel dikkati ölçmek için Stroop Renk testi uygulanmıştır. Ritim ile antrenman yapan grubu ile (6 hafta-2 gün-1 saat) toplam 12 ders ritimli basketbol dersi, geleneksel antrenman yapan grubuyla geleneksel yöntemle basketbol dersi uygulanmış ve son testler tekrar edilmiştir. Grupların puan artışlarını test etmek için parametrik olmayan Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi, gruplar arasındaki karşılaştırmalar için ise Mann -Whitney U testi kullanılmıştır. Sonuç olarak Ritimle ve Geleneksel yöntemle Turnike becerisinin öğretildiği her iki grupta da (RAG ve GAG) son testlerde, dikkat testi hata puanı hariç, turnike becerisi ve görsel dikkat performanslarının arttığı bulunmuştur. Grupların görsel dikkat ve turnike becerisi ön test-son test puanları arasındaki farklar karşılaştırıldığında ise RAG alan grup lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Bu araştırma sonuçlarının; (1) Basketbolda turnike becerisini ve görsel dikkat becerisini geliştirmede, öğrencilerin etkinliklerden zevk alabileceği yeni öğretim yöntemleri kazandırmak; (2) yeni Beden Eğitimi öğretim programlarına uygulama açısından katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: Ritim Antrenmanı, Çocuklar, Basketbol, Dikkat.