Din felsefesi açısından izafiyet teorisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Theology, Philosophy and Religious Sciences, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: FERHAT YÖNEY

Supervisor: RAHİM ACAR

Abstract:

Bu çalışmada İzafiyet Teorisinin din felsefesi açısından oluşturduğu sonuçlar gösterilmeye çalışılmıştır. 1. Bölümde İzafiyet Teorisi öncesinde İlk Çağ, Orta Çağ ve Yeni Çağ’daki fizik,felsefe ve dinlerdeki belli başlı görüşler kısaca tanıtılmaya çalışılmıştır. Fizik, felsefe ve dinlerdeki görüşlerin gerek birbirleriyle gerekse diğer çağlarla olan ilişkileri ortaya konulmaya çalışmıştır. 2. Bölümün A kısmında ise İzafiyet Teorisini ortaya koyan Albert Einstein kısaca tanıtılmıştır. 2. Bölümün B kısmında ise İzafiyet Teorisi ve delilleri tanıtılmıştır. Bu bölümde sırasıyla Newton’un ardından İzafiyet Teorisi ortaya konana kadarki sürede fizik biliminde özellikle ışığın yapısı ve fiziksel olarak davranışıyla ilgili gelişmeler, kütle ve enerji kavramlarında değişikliğe giden, zamanın hareketle olan ilişkisini ortaya koyan Özel İzafiyet Teorisi ve kütle çekimi hareket ilişkisini ve zamanın kütle çekimiyle olan ilişkisini ortaya koyan Genel İzafiyet Teorisi incelenmiştir. 3. Bölümde İzafiyet Teorisinin dinler ve felsefe açısından sonuçları değerlendirilmiştir. 3. Bölümün A kısmında İzafiyet Teorisinin felsefi olarak görecilik ile olan ilişkisi determinizm, realizm ve ahlaki olarak görecilik açısından ele alınmıştır. 3. Bölümün B kısmında İzafiyet Teorisinin kozmoloji ve Tanrı – Evren ilişkisi açısından sonuçları ele alınmıştır. Bu kısımda İzafiyet Teorisinin Tanrı – zaman ilişkisi açısından doğurduğu sonuçlar da vurgulanmıştır. 3. Bölümün C kısmında ise İzafiyet Teorisinin Tek Tanrılı dinler ve özellikle – özgür irade, kader, kötülük problemi ve eskatoloji – gibi Tek Tanrılı dinlerdeki bazı inançlar açısından sonuçları değerlendirilmiştir. ABSTRACT In our thesis we tried to present the outcomes of theory of Relativity in terms of philosophy of Religion. In 1. Section, I tried to introduce main ideas about physics, philosophy and religions in Antiquity, Medieval and in New age. I tried to show the relation among physics, philosophy and religions and also relations between different periods. In the A part of 2. Section Albert Einstein who exhibits the theory of Relativity is introduced. In the B part of 2. Section, the theory of Relativity and evidences for that is explained. In that Section respectively developments in physics especially about the structure and physically behavior of the light, the Special Theory of Relativity which made changes about mass and energy and in the relation between time and motion and the General Theory of Relativity which display mass attraction – motion relation and time – mass attraction relation were analyzed. In 3. Section the results of the Theory of Relativity in terms of philosophy and religion were studied. In the A part of 3. Section, the relation between the Theory of Relativity and relativism is studied in the light of determinism, realism and ethical relativism. In the B part of 3. Section, the results of theory of Relativity for the cosmology and God – Universe relation are studied. In that part the results of theory of Relativity for the God – time relation is presented. In the C part of 3. Section, the results of theory of Relativity for monotheist religions and for some subjects like free will, fatality, theodicy in monotheist religions evaluated.