Cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik dalgaların sıçan mesane morfolojisi ve ürotelyal bariyer fonksiyonu üzerine etkileri


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara University, School Of Medicine, Basic Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: DEMİR KIRAN

Consultant: Feriha Ercan

Abstract:

İnsanlar tarafından üretilen elektromanyetik dalgaların (EMD) biyolojik etkileri toplumda endişe uyandıran konuların başında gelmektedir. Bu çalışmanın amacı GSM 1800 iletişim frekansına sahip ve en yüksek SAR değeri 1,79 W/kg olan cep telefonunun yaydığı EMD’nin erkek Wistar-albino sıçan mesanesi üzerine olan etkilerini incelemektir. Çalışmamızda (her grup için n=6) ve 1) Kontrol, 2) EMD, 3) EMD Fötal, 4) Stand by (Bekleme) ve 5) Bekleme Fötal olmak üzere 5 deney grubu oluşturulmuştur. EMD ve Bekleme grubundaki sıçanlar fötal 14. günden doğumdan sonraki 60. güne kadar sırasıyla konuşma ve bekleme konumundaki cep telefonuna, EMD Fötal ve Bekleme Fötal grubundaki sıçanlar fötal 14. günden doğuma kadar olan sürede sırasıyla konuşma ve bekleme konumundaki cep telefonuna günde 2 saat boyunca maruz bırakılmışlardır. EMD maruziyetinin sıçan mesanesinde morfolojik ve mast hücre aktivasyonu üzerine etkileri ışık ve elektron mikroskobik olarak, zonula okludens 1 (ZO-1) ve E-kaderin dağılımı immünhistokimya tekniği ile ve malondialdehit (MDA) ve glutatyon (GSH) düzeyleri biyokimyasal yöntemlerle değerlendirilmiştir. Morfolojik incelemede özellikle EMD grubundaki sıçanların mesanelerinde ürotelyumda dökülme, inflamatuar hücre sayısında artış ve GAG tabakasında kayıp görülmüştür. EMD grubunda toplam mast hücre sayısı anlamlı olarak artmıştır. ZO-1 dağılımı ve E-kaderin dağılımı EMD grubunda azalmıştır. Rutenyum kırmızısı ile boyanmış dokuların TEM ile yapılan incelemesinde, tüm gruplarda hücreler arası alandan bazale doğru boya girişi görülmüştür. MDA seviyesi Bekleme Fötal grubu dışındaki gruplarda anlamlı olarak artmış, GSH seviyesi tüm gruplarda anlamlı olarak düşmüştür. Mesanede mast hücre aktivasyonunda artış, sıkı bağlantıların geçirgenliğinin artması, Z0-1 dağılımında bozulma ve GAG tabakasındaki düzensizlikler, interstisyel sistit gibi enflamatuvar hastalıkların gelişimine sebep olabilir. Anahtar sözcükler: Cep Telefonu, Elektromanyetik Dalga, Sıçan, Mesane ABSTRACT Effects of the Electromagnetic Waves Emitted by Mobile Phones on the Rat Bladder Morphology and Urothelial Barrier Function The potential biological effects of electromagentic waves (EMDs), have become a great concern in the public. In the present study the biological effects of DCS 1800-MHz (Digital Cellular System) radiation from a common digital mobile phone which has the highest SAR value 1.79 W/kg on the urinary bladders of male wistar albino rats are investigated. The study was performed in five different groups. EMW group was exposed to EMW emmited by mobile phone on stand-by mode from embryonic day 14 until postnatal day 60. EMW fetal group was exposed to same EMW from embryonic day 14 until parturition. Stand-by group was exposed to EMW emmited by mobile phone on stand-by mode from embryonic day 14 until postnatal day 60 and stand-by fetal group was exposed the same EMW from embryonic day 14 until parturition. The exposure time was 2 hours per day for all groups. The effects of EMWs exposure were examined in terms of urothelial morphology, barrier function, inflamation and oxidative damage. The barrier function of urothelium was assessed using ZO-1 and E- cadherin immunohistochemistry and ruthenium red staining for transmission electron microscopy (TEM). Surface morphology was evaluated with scanning electron microscope (SEM). EMW group showed desquamation of urothelial cells, inflammatory cell infiltration in the lamina propria as well as degradation of the glycosaminoglycan (GAG) layer of the bladder. Total mast cell number was increased in the EMW group. Decrease in the expression of junctional proteins were detected in the sections from the EMD group. The diffusion of the ruthenium red to the intercellular spaces was detected in all groups at TEM level. Finally increase in the Malondialdehyde (MDA) and decrease in the glutathione (GSH) levels were observed. Exposure intensity and time correlate with adverse effects. These changes can lead to bladder inflammatory disorders. Key Words: Cell Phone, Electromagnetic Waves. Rat, Bladder