Sosyal bütünleşme ekseninde Mısır'daki Kıptîlerin sosyal talepleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Elif Eryiğit

Consultant: HALİL AYDINALP

Abstract:

ÖZ SOSYAL BÜTÜNLEŞME EKSENİNDE MISIR’DAKİ KIPTÎLERİN SOSYAL TALEPLERİ Ortadoğu, eşsiz jeopolitik konumu, dinî ve kültürel dokusu, zengin yeraltı kaynaklarıyla her dönemde gündemdeki yerini korumayı başarmaktadır. Üç semavi dinin doğduğu topraklar olmasının yanı sıra, tarihin en köklü medeniyetlerinin birçoğuna ev sahipliği yapan bu bölge, insanlık tarihi için büyük bir öneme sahiptir. Ortadoğu ülkelerinden biri olan ve geniş coğrafyasıyla çoğu güçlü devlete zemin hazırlayan Mısır, etnik çeşitlilikte de dünyadaki en zengin ülkelerden biridir. Bu etnik gruplar içerisinde hem sayısal çokluk hem de etkinlik bakımından öne çıkan grup, Hıristiyanlık dinine mensup olan ve kendilerini Mısır’ın yerli halkı olarak tanımlayan Kıptîlerdir. Arapların 640 yılında Mısır’ı fethetmesiyle Kıptîlerin büyük bir kısmı Müslüman olmuş ve Kıptîler zamanla dinî azınlık konumuna düşmüştür. Tezin ana problemini, aynı tarihsel ve kültürel bünyenin unsuru olmakla birlikte, farklı bir dinî kimliğe sahip olan Mısır Kıptîlerinin dinî, hukukî, siyasi ve toplumsal talepleri oluşturmaktadır. Çalışma, Kıptîlerin sosyolojik olarak yakından tanınması, dinî kimlik-vatandaşlık bağı bağlamında var olan problemi belirleyerek, doğru şekilde yansıtmayı ve problemin çözümüne bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. -------------------- ABSTRACT SOCIAL DEMANDS OF EGYPTIAN COPTS AROUND SOCIAL INTEGRATION Because of its unique geopolitical location, religious and cultural values and rich underground resources, Middle East always maintains its popularity. In addition to being the birthplace of world’s three largest Abrahamic religions, it also hosts many ancient civilizations and therefore has a great importance for human history. Egypt, which is a Middle Eastern country, is also one of the richest countries of the world in terms of ethnic diversity. Among these ethnic groups, the group that stands out in terms of both numerical multiplicity and efficiency is the Copts, who are Christians and also define themselves as indigenous people of Egypt. When the Arabs conquered Egypt in 640, most of the Copts became Muslims and today the Copts are a religious minority in Egypt. The main research question of this thesis is political, legal, religious and social demands of Egyptian Copts, who have the same historical and cultural structure with the Egyptian people but have a different religious identity. This study aims to provide a contribution to the solution of the problem in the context of religious identity-citizenship relation.