Su mercimeği (lemna minor L.) kullanarak evsel atıksulardan nutrient ve ağır metal giderimi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: English

Student: Melih Balcıgil

Supervisor: ORHAN GÖKYAY

Abstract:

SU MERCİMEĞİ (LEMNA MİNOR) KULLANARAK EVSEL ATIK SULARDAN NUTRİENT VE AĞIR METAL GİDERİM Bu çalışmanın amacı, Lemna minor bitkisinin atık sulardan besi maddesi, karbon ve ağır metal giderim kapasitesinin araştırılması, atık su arıtmadaki kullanım alanlarının belirlenmesidir. Çalışmanın başlangıcında Ege Üniversitesi’nden temin edilen Lemna minör bitkisinin doğal koşulların ardından kontrollü koşullar altında adaptasyonuna çalışılmıştır. Çalışma Marmara Üniversitesi Biyoloji ve Çevre Mühendisliği Bölümleri Laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Laboratuvar koşullarında çoğaltılan su mercimeklerinin KOİ, NH3-N, NO3-N, PO4-P, Cu, Pb ve Zn içerikleri farklı atık sularda giderim verimliliği araştırılmıştır. Deneysel çalışmalar 3000 ml’lik küvetlerde gerçekleştirilmiş ve havuz sistemi esas alınmıştır. Sentetik ve evsel atık su ile gerçekleştirilen çalışmalarda, %54-74 oranında KOİ, %86-90 oranında NH3-N, %78-94 oranında NO3-N, %53-94 oranında PO4-P, %65-79 Cu, %76-84 Pb ve %80-83 Zn giderimi tespit edilmiştir. Su mercimekleri nihai arıtma seviyelerine yaklaşık yedinci günde ulaşmaktadır. Su mercimeğine dayalı arıtma sistemleri, atık su arıtma tesislerinde yer alan son çöktürme havuzlarında, kolaylıkla yetişebilmesi açısından özellikle kırsal kesimlerde nüfusun az olduğu yerlerde kolayca uygulanabilir. ABSTRACT NUTRIENT AND CARBON REMOVAL FROM WASTEWATERS BY USING DUCKWEED (LEMNA MINOR) This study aims to investigate the nutrient, carbon and heavy metal removal capacity from wastewaters and determine the role of Lemna minor to treat wastewaters. At the beginning of the study, focused on adaption of duckweeds which were provided from Ege University, to lab conditions. Experiments were conducted in Marmara University Biology and Environmental Engineering Departments. COD, NH3-N, NO3-N, PO4-P and heavy metal (Cu, Pb and Zn) removal efficiencies of duckweeds were investigated. Experiments were conducted in 3000 ml volume of reactors, by using pond system principles. The experiments were conducted with synthetic and domestic wastewaters, duckweed is efficient in removal of carbon, nutrient and heavy metals (54-74% COD, 86-90% NH3-N, 78-94% NO3-N, 53-94% PO4-P, 65-79% Cu, 76-84% Pb ve 80-83% Zn removal). Duckweed is able to reach ultimate removal efficieny in one week. Therefore, duckweed based treatment systems can be implemented for small-scale treatment facilities, secondary clarifiers in advanced biological treatment systems.