Bulgaristan Filibe (Plovdiv) ve yakın çevresinin coğrafi etüdü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Geography, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: REYHAN RAFET MUSTAFA

Consultant: HAMZA AKENGİN

Abstract:

Bulgaristan Cumhuriyeti’nin siyasi başkenti Sofya, kültürel başkenti ise Filibe’dir. Filibe aynı zamanda Bulgaristan’ın ikinci büyük şehridir. Bulgaristan’ın tarihi konusu ile ilgili yapılmış çok sayıda bilimsel araştırma bulunmaktadır. Coğrafya söz konusu olduğunda ise yapılan araştırmaların sayısı azalmaktadır. Bu çalışmada Filibe ve yakın çevresinin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri ele alınmış bu özellikler açıklanırken bilimsel veri ve kaynaklarla desteklenmiştir. Filibe şehri Bulgaristan Cumhuriyeti’nin güneyinde yer alır. Yukarı-Trakya ovasının verimli toprakları üzerinde kurulmuş, şehrin çevresinde Bulgaristan’ın ve Balkan yarımadasının en önemli dağları olan Rodop Dağları, Sredna Gora ve Stara Planina yer alır. Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye arasında sınır oluşturan Meriç nehri (Maritza) Bulgaristan topraklarından doğar ve Filibe şehrinden geçerek, şehrin tarihsel süreç içerisinde gelişmesine olumlu yönde katkıda bulunur. Filibe binlerce yıldan bu yana çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Bu uygarlıklardan kalan eserler Filibe’yi Balkanların en eski ve kültürel mozaik açısından zengin bir şehir konuma getirmiştir. Hammadde kaynakları açısından zengin olması, verimli topraklar üzerinde yer alması, iş gücüne katılım oranının yüksek olması şehirde sanayi ve ticaretin gelişmesine neden olmuştur. Stariyat Grad ‘’ Eski Filibe ‘’ arkeolojik yapı üzerinde yer alan tarihi eserler ‘’UNESCO ‘’tarafından koruma altına alınarak geçmiş ve gelecek arasında köprü oluşturmaktadır. Çalışmada yer alan verilerin ve bilgilerin büyük bir kısmı Eylül/2009- Haziran/2010 tarihleri arasında arazi çalışmaları sırasında elde edilmiştir. ABSTRACT The diplomatic capital of Bulgarian Republic is Sophia, the cultural capital of Bulgarian Republic is Plovdiv. Besides this, Plovdiv is the second largest city of Bulgaria. There are a lot of scientific researches about the history of Bulgaria. But when we talk about geography, the number of researches decreases. The main subject of this study is a study called “Geography of Plovdiv and its neighborhoods” and it has been the first scientific study about a research of a city in Bulgaria. In this study; physical, human, and economic geography features of Plovdiv city were covered, while this features were being explained, it was supported with scientific data and resources. The city of Plovdiv takes place on the south part of Bulgarian Republic. It was set on the fertile soils of Up-Thracia plain. Around the city, Rodop Mountains, Sredna Gora and Stara Planina, the most important mountains of Bulgaria and Balkans, take place. Maritsa River which is the border of Greece and Turkey, is born on the Bulgarian lands and get through the city of Plovdiv so that it supported the city in a positive way in its historical duration. Plovdiv hosted many civilizations since thousands of years. The ruins of these civilizations placed the city as a rich position about the oldest and cultural mosaic. Being rich about the raw materials, located on the fertile lands are the main reasons of the development of industry and trade in the city. In Stariyat Grad “Old Plovdiv” , the historical monuments on the archaeological structures were protected by “UNESCO”. So, it became the bridge between the past and the future. Most of the data and the information on the study has been attained during the field survey between September/2009 and June/2010.