Preperation of solid waste management system for Burdur province


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: English

Student: Mehmet Semih Erkan

Consultant: Neslihan Semerci

Abstract:

BURDUR İLİ İÇİN UYGUN KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN HAZIRLANMASI Bu çalışmada Burdur ili için entegre bir katı atık yönetim sistemi tasarlanmıştır. Hedefleri ve bileşenleri, ulusal ve Avrupa Birliği (AB) mevzuatı gereklerine göre belirlenmiştir. Kişi başına üretilen ve yıllara göre değişen katı atık miktarı olarak, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlatılan Katı Atık Ana Planı Projesi’nde Burdur ilinin de dâhil olduğu 2e bölgesi için belirlenen değerler kullanılmıştır. Bölgedeki belediyelerden uzman görüşleri alınarak, kentsel-kırsal ve yaz-kış nüfus farklılığı dikkate alınmıştır. Atık miktarı tahminlerine ve atık akışı hesaplarına geçebilmek için uzun vadeli nüfus verileri üç farklı yöntemle, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Geometrik Artış ve İller Bankası metodu kullanılarak hesaplanmıştır. Tez çalışmasında atık akışı hesapları bilgisayar destekli bir modelleme programı olan The FEASIBLE Model aracılığıyla yapılmıştır. Oluşacak toplam katı atığın miktarını gerçekçi bir şekilde belirlemek için bölge şartları göz önünde bulundurularak il merkezi ve ilçelerde 2015 yılına kadar katı atığın %95’inin ve daha sonra tamamının, kırsal yerleşim bölgelerinde ise 2015 yılına kadar %90’ının daha sonra %95’inin toplanacağı kabul edilmiştir. Ayrıca kırsal yerleşimlerde çöp biriktirme oranının %30 olacağı varsayılmıştır. Burdur ilinde 2010 yılından itibaren atık kumbaraları, atık toplama merkezleri ve pilot kompost tesisi, 2015 yılından itibaren ise ikili toplama, maddesel geri kazanma ve tam kapasiteli kompost tesisi ayrıca 2012 yılında devreye girecek bir inşaat ve hafriyat atıkları geri kazanma tesisi planlanmıştır. Değerlendirilemeyen atıklar, AB ve ulusal mevzuatlara göre hazırlanacak ve işletilecek bir sahada düzenli olarak depolanacaktır. AB mevzuatları tarafından evsel katı atıklar için belirlenen geri kazanım hedefleri ve düzenli depo sahalarında nihai bertaraf kotaları il bazında değerlendirilmiş ve hesaplamalar sonucunda nihai bertaraf kotalarına büyük ölçüde uyum sağlanmıştır. ABSTRACT PREPERATION OF SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM FOR BURDUR PROVINCE In this study, integrated solid waste management system for Burdur province was designed. Targets and components have been determined according to national and European Union (EU) legislations. Waste generation per capita and its varying over time values are taken from offered values for the 2e region designated by Solid Waste Master Plan Project prepared by Ministry of Environment and Forestry. Discrepancies between summer-winter and rural-urban population distribution was taken into consideration after expert views from regional municipalities. Population estimation, essential for waste estimation and waste flow calculation, were based on three different methods namely United Nation Development Program method, Geometrical Increase method and Provincial Bank method. In this study, waste flows were calculated with computer based models called The FEASIBLE Model. For realistic assessment of originating total waste regional conditions are taken into consideration. It is assumed that in central province and counties 95% of solid waste will be collected by 2015 and after that date all wastes will be collected. In rural areas, 90% of solid waste will be collected by 2015 and 95% of total solid waste will be collected after that date. Moreover, in rural areas it is assumed that 30% of solid waste will be stocked. In Burdur province, bring banks, civic amenity centers and pilot composting facility will be installed, on the other hand in 2015, binary collection, recovery plant and full capacity composting facility will be constructed. After 2012 recovery plant is planned for construction and demolishment wastes. All unprocessed wastes will be transferred and disposed in landfill site constructed and operating according to national and EU legislations. Recovery targets for domestic wastes set by EU legislations and final disposal quotas were evaluated and after calculations results indicated that waste disposal quotas were met with proposed management system.