Türkiye'nin nükleer enerji politikaları ve Avrupa Birliği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of European Studies, Department of European Union Politics and International Relations, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: FERAT KAYA

Consultant: EMİRHAN GÖRAL

Abstract:

Türkiye’nin nükleer kapasiteye sahip olmasının bölgesel ve küresel aktörler tarafından nasıl algılandığı ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği perspektifinden tartışılması bu çalışmanın öncelikli amacını oluşturmaktadır. AB ile karşılaştırmalı bir şekilde Türkiye’nin nükleer enerji politikalarının, Avrupa Birliği’nin politikalarıyla uyumluluğu ve Türkiye’nin politika opsiyonları neo-realist temelli bir bakış açısıyla  değerlendirilmektedir. Ayrıca Türkiye-Rusya arasında imzalanan nükleer enerji antlaşmasının, Türkiye’nin mevcut dışa bağımlılığının devam ettirilerek, tek taraflı bir bağımlılığı artıracağı tartışılmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde Türkiye’nin genel enerji görünümü verilerek, nükleer enerji politikasının gelişimi ve ulusal düzlemdeki bakış açıları değerlendirilmektedir. İkinci bölümde Avrupa Birliği’nin nükleer enerji politikası ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde, Türkiye’nin nükleer enerji politikası Avrupa Birliği nükleer enerji politikası ile karşılaştırılmakta ve değişen dünya düzeninde nükleer enerjinin Türkiye-AB ilişkilerine etkisi değerlendirilmektedir. Sonuç olarak Türkiye’nin nükleer enerjiye yönelmesiyle birlikte, mevcut Rusya’ya ve dışa bağımlılığına yönelik olumlu bir etkisinin olmadığı ve teknolojik olmasa da değişen dünya sisteminde Türkiye’nin Rusya’ya aşırı bağımlılığı AB ilişkileri ve olası üyelik açısından sorun yaratacağı ileri sürülmektedir. Anahtar Kelimeler: Akkuyu Nükleer Santrali, Türkiye-Rusya, Nükleer Enerji ABSTRACT Turkey’s having a nuclear capacity and how it is perceived by the regional and global actors and discussions over Turkey from the perspective of the membership to the European Union is the foremost objective of this study. Compatibility of Turkey’s nuclear energy policies with the European Union policies in a comparative manner with EU, and Turkey’s policy options are evaluated from the perspective of neo-realist based view. Besides it is argued that the nuclear energy agreement signed between Turkey and Russia would increase one-sided dependence, maintaining Turkey’s current external dependence. The first chapter of the study evaluates the nuclear energy policy’s development and national perspectives, providing Turkey’s general energy outlook. The second chapter evaluates the European Union’s nuclear energy policy. In the third chapter, Turkey’s nuclear energy policy is compared with the European Union nuclear energy policy and evaluated the impact of nuclear energy in Turkey-EU relations in the changing world order. To conclude, it maintains that Turkey’s tendency of using nuclear energy doesn’t have any positive effect of dependence on Russia and on foreign source except technology and Turkey’s excessive dependence on Russia in the changing world system will cause trouble to Turkey-EU relations and in posse membership. Keywords: Akkuyu Nuclear Power Plant, Turkey-Russia, Nuclear Energy