İnançlı işlemler


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Private Law, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: CÜNEYT TENEKECİ

Consultant: SERAP HELVACI

Abstract:

İnançlı işlem kavramı temeli Roma Hukuku'na dayanan bir hukuki işlemdir. Fıducia olarak tanımlanan işlemler Cermen Hukukunda Trehand olarak görülmekteydi. İnançlı sözleşme kendisine güvenilerek devir olunan bir hakkın söz konusu inanılan tarafından kendi yararına olmaksızın kullanması ve üzerinde anlaşılmış şartlar oluştuğunda inanana geri devir etmesi hususlarını havi olan ve bu ilişkide gerek inanan ve gerekse inanılanın sözleşme konusu haktan başkaca menfaatler temin ettiği sözleşmeler olarak tanımlanabilir. Temel olarak ekonomik fonksiyonu olan bu işleme gizlenme, alacaklılardan mal kaçırma, dolambaç kredi için teminat gibi amaçlarla başvurulmaktadır. Hukuk mevzuatımızda düzenlenmeyen inançlı işlemler, doktrin ve uygulama tarafından tanınmaktadır. Genel kabul gören ayrıma göre saf ve karma inançlı işlemler olarak ayrılmaktadır. Saf inançlı işlemler genelde idare ve tahsil maksadını taşımakta, karma inançlı işlemler ise teminat amacıyla yapılmaktadır. İnançlı işlemlere yakın muameleler olan muvazaa, kanuna karşı hile, nam-ı müstear ve temsil ile olan ilişkisi nedeniyle, bu işlemlerden ayırt edilme kriterleri doktrin ve uygulamada tartışmalıdır. Uygulamada inançlı ciro, anonim şirketlerde pay hakkının devri, menkul kıymetlerde inançlı mülkiyet, bankacılık alanında fiduciary ve off-shore işlemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözleşmelerin kanunla düzenlenen sona erme sebepleriyle son bulan inançlı işlemlerin on yıllık genel zamanaşımı süresine tabi olduğu kabul edilmektedir. İnançlı işlemlerin ispatı hususunda, uygulama yazılılık şartını bir ispat şartı olarak aramakta ise de, yazılılık şartının inançlı işlemin asli unsurunun tasarruf işlemi olduğu gözönünde bulundurulduğunda bir sıhhat şartı olarak kabul edilmesi gerekmektedir. GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname :Cüneyt Tenekeci Field : Law Programme : Prirate Law Supervisor : Assaciated Prof. Serap Helvacı Degree Awarded and date : Masters Degree- December 2003 Keywords : Fiducial Transactions ABSTRACT The concept of Fiduciary is a legal transaction based on Roma Law Transactions defined as fiducia were regarded as Trehand in Germen Law. Fiducial contract can be defined as o contract according the terms of to which credible can use the right turned over to him fiducially without considering his own benefit and must turn it back to believer can have other benefits in addition to the right based on the contract. This transaction which basicelly has an economic function is performed for such reasons as hidig goods from creditors and having a guarantee for an indirect credit. Fiducial transactions which are not regulated by legal regalations are accepted by doctrine and legal practice. According to generally accepted distinction fiduciary are divided into pare and mixed fiducial transactions. Pure fiducial transactions are generally for managerial and collective purpases and mixed fiducial transactions are carried out for guarantee. Because of it's corelation with mutual agreement, fraud against law, nicname and representation which are transactions similar to fiducial transactions, the criteria to distinghish it from such transactions are controversial in the doctrine and practive. In practive we have such transactions as fiducial endersoment, tronufer of shares in incorporated company, fiducial propery (owership) in securites and fiduciary and off-shore tranvactions in banking. It's accepted that fiduciary which ends according to the causes of termination of contracts regulated by law is subject to a general prescription of 10 years. Although general practice regures that fiducial transactions be performed in writing as a condition of proof, it mast be accepted as a basic condition when saving transaction is considered as the essential component of fiduciary.