Fahrettin Razi'nin bilgi kuramında doğruluk sorunu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Theology, Philosophy and Religious Sciences, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: AHMET GÖKTEPE

Supervisor: ALİ DURUSOY

Abstract:

Anahtar Kelimeler :Bilgi, İlim, Doğruluk, Felsefe, Epistemoloji, Bilgi Kuramı, Fahreddin er-Râzî FAHRETTİN RAZİ’NİN BİLGİ KURAMINDA DOĞRULUK SORUNU Doğruluk sorunu felsefenin bir alt disiplini olan bilgi felsefesinin en esaslı meselelerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğruluk sorunu ilkçağ filozoflarından çağdaş düşünürlere, İslam âlimlerinden çeşitli din mensubu bilginlere kadar epistemoloji üzerine mesai harcamış herkesin bîgâne kalamadıkları konular arasında yer almaktadır. Nitekim araştırmamızın konusu olan Fahreddin er-Râzî’nin felsefî, kelâmî ve hatta usûl-ü fıkha dair yazmış olduğu eserlerinde doğruluk sorununu etraflıca incelemiş olduğunu görmekteyiz. Bu tez çalışmasında öncelikli olarak doğruluk sorununun klasik düşüncede ve modern düşüncede nasıl ele alındığına değinilmiş; daha sonra “bilgi”, “bilginin imkânı”, “bilginin kısımları”, “kaynağı ve doğruluk değeri bakımından önermeler” ve “akıl yürütmeler” konuları çerçevesinde Fahreddin er-Râzî’nin doğruluk sorununa yaklaşımı ele alınmıştır. Bu tez çalışmasında Fahreddin Râzî’nin gerekçelendirme açısından temelci bir yaklaşıma sahip olduğu; doğruluk kuramları noktasında ise onu önceleyen pek çok düşünür gibi uygunluk kuramını ön plana çıkarttığı sonucuna ulaşılmıştır. Key Words :Knowledge, Science, Truth, Philosophy, Epistemology, Knowledge Theory, Fahr al-Dîn al-Râzî ABSTRACT PROBLEM OF TRUTH IN IN FAHR AL-DÎN AL-RÂZÎ’S THEORY OF KNOWLEDGE A sub-discipline of philosophy, the philosophy of the problem of truth of the information appears to be one of the most fundamental question of. Truth problems of contemporary thinkers, ancient philosophers, scholars of Islamic scholars belonging to various religious epistemology that everyone thas spent working on the issues are among interest. Indeed, the subject of our research Fahr al-Dîn al-Râzî philosophical, theological an deven had written procedures the methodology of Islamic law thoroughly examined the problem of truth that we see in his works. In this study, primarily the problem of truth of modern thought, classical thought and touched on how to handle receipt and then the “knowlwdge”, “the possibility of knowledge”, “parts of the knowledge”, the source and truth in terms of value propositions” and “mental executions” of Fahr al Din al-Râzî’s other issues within the framework approach to the problem of truth is discussed. In this thesis, Fahr al-Din Al Râzî has justification fort he foundationalist approach, truth is the point of theories of thinkers like many before him bring in the foreground is concluded that the theory of correspondence.